Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1304 (2006-2007)
Innlevert: 25.06.2007
Sendt: 26.06.2007
Besvart: 05.07.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Kan statsråden bekrefte at det ikke er aktuell politikk for Regjeringen å tillate leteboring eller utvinning av petroleum i Svalbards territorialfarvann?

Begrunnelse

I den senere tid har det vært økende interesse for å lete etter petroleum i Svalbards territorialfarvann. Dette gjelder både ved øya Hopen og i Bellsund på vestkysten av Spitsbergen. Det nordlige Barentshavet er som kjent ikke åpnet for leting etter petroleum. Likevel kan oljeselskapene ifølge det spesielle regelverket som gjelder for Svalbard søke om tillatelse til leteboring i Svalbards territorialfarvann. Kystnære farvann på Svalbard har store forekomster av sjøfugl og sjøpattedyr, og er blant de mest verdifulle og sårbare områdene som finnes i det nordlige Barentshavet. Det er også klart at miljøskadene ved et oljeutslipp vil bli større jo nærmere land utslippet skjer.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Tidligere og nåværende regjering og Storting har satt høye mål for miljøvernet på Svalbard. Virksomhet på Svalbard, inkludert i territorialfarvannet, er strengt regulert gjennom lov om miljøvern på Svalbard som trådte i kraft i 2002. Det er også iverksatt omfattende vernetiltak for å bevare øygruppen som et stort, sammenhengende og i hovedsak uberørt villmarksområde.

Hele 84 pst. av Svalbards territorialfarvann er vernet som nasjonalparker eller naturreservater. Her er det selvsagt ikke aktuelt å tillate petroleumsvirksomhet. I de delene av territorialfarvannet som ikke er vernet, vil leteboring og drift kreve tillatelse etter svalbardmiljøloven. Om slik tillatelse kan gis, må vurderes i lys av de høye miljømålene for Svalbard og svalbardmiljølovens formål og bestemmelser.

Regjeringen legger stor vekt på å bevare Svalbards kystfarvann mest mulig uberørt. Målet er at Svalbard skal fremstå som et av verdens best forvaltede villmarksområder. Det er også slått fast at ved konflikt med andre interesser på Svalbard skal miljøhensyn veie tyngst. Det omfattende vernet av kyst- og territorialfarvannet og den strenge reguleringen av lokal virksomhet gjennom svalbardmiljøloven gjenspeiler dette.

Regjeringen mener miljøet på Svalbard må ha minst like streng beskyttelse som på fastlandet. I lys av miljømålene for Svalbard og svalbardmiljøloven, ser denne Regjeringen, i likhet med tidligere regjeringer, det ikke som aktuelt å tillate petroleumsvirksomhet i Svalbards territorialfarvann. Petroleumsvirksomhet her vil heller ikke harmonere med prinsippene i helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.