Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1305 (2006-2007)
Innlevert: 25.06.2007
Sendt: 26.06.2007
Besvart: 29.06.2007 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Da Regjeringen la frem sin hovedstadmelding (på Holmlia) la man stor vekt på trygghet i byen og et tilstedeværende politi. Oslos siste politipost er på Holmlia, og den representerer trygghet og tilstedeværelse for lokalbefolkningen. Samtidig har politipostens åpningstider stadig blitt innskrenket, og mange frykter at den skal bli lagt ned.
Kan justisministeren forsikre lokalbefolkningen om at så ikke vil skje?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Holmlia politipost har betydd mye positivt for utviklingen på Holmlia, og den var på plass så tidlig at den fikk en god posisjon for sitt trygghetsskapende arbeid blant beboerne. Erfaringene som er høstet på Holmlia, vil være viktige når man skal vurdere det fremtidige polititilbud både på Holmlia og på det nærliggende Mortensrudområdet hvor det skjer sterk utbygging både av boliger og skoler mv.

Politimesteren i Oslo må, sammen med den politiske ledelse i Oslo kommune, fortløpende vurdere publikums behov for nærpoliti i tråd med den felles innsats for å skape trygge oppvekstvilkår og forbygge kriminalitet. Bruk av faste politiposter er riktig løsning enkelte steder, mens det i andre sammenhenger, fra et politimessig synspunkt, vil være viktigere å bruke politiets resurser i aktiv patruljering og tilstedeværelse i lokalmiljøet.

Politimesteren i Oslo opplyser at det ikke foreligger planer om å stenge politiposten på Holmlia. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at behov og prioriteringer kan endres over tid. Så vel politimesteren som Politidirektoratet understreker viktigheten av at en storby som Oslo har både politistasjoner og politiposter som er åpne og tilgjengelige for publikum, noe også justisministeren kan slutte seg til.

Dette er også i samsvar med de forutsetninger som er lagt til grunn i St.meld. nr. 42 (2004-2005) om Politiets roller og oppgaver.