Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1307 (2006-2007)
Innlevert: 26.06.2007
Sendt: 27.06.2007
Besvart: 29.06.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge Aftenposten 26. juni 2007 brukte nordmenn i 2006 totalt 20 mrd. kr mer til reiser utenlands enn vi gjorde i 2002. Dersom disse pengene istedenfor hadde blitt brukt i Norge, ville dette naturlig nok økt etterspørselen i Norge.
Kan finansministeren gi et anslag på hvordan denne økte etterspørselen etter reiser til utlandet har påvirket utviklingen av pris- og rentenivå i Norge?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Virkningen på aktiviteten i norsk økonomi av økt innenlandsk etterspørsel avhenger i noen grad av hva som etterspørres. En økning i etterspørselen etter arbeidsintensive tjenester vil f.eks. gi sterkere utslag i arbeidsmarkedet enn økt etterspørsel etter varer og tjenester som er produsert i utlandet. Kjøp av varer og tjenester som er produsert i utlandet påvirker imidlertid også normalt aktiviteten i norsk økonomi, via transport, varehandel, tilrettelegging etc. Etterspørselen etter utenlandsreiser har for eksempel betydning for aktiviteten i reisebyråer, norske fly- og fergeselskaper og i selskaper som leverer varer og tjenester til disse.

Finansdepartementet har ikke beregnet virkningen på aktivitet og inflasjon mv. av en vridning i norske husholdningers etterspørsel bort fra utenlandsreiser og i retning av andre typer forbruk. Som nevnt over vil virkningen av en slik endring i etterspørselens sammensetning bl.a. avhenge av hvilke konsumutgifter som øker. Dersom det stort sett er etterspørselen etter andre varer og tjenester med høyt importinnhold som øker, er det grunn til å tro at utslagene i aktivitet og inflasjon blir mindre enn dersom etterspørselen vris i retning av arbeidsintensive tjenester. Utslagene vil også avhenge av situasjonen i arbeidsmarkedet og den generelle kapasitetsutnyttingen i økonomien i utgangspunktet.