Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:1309 (2006-2007)
Innlevert: 27.06.2007
Sendt: 27.06.2007
Besvart: 04.07.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Er statsråden enig med byrådet i Oslo i at § 3-1 i forskriften om offentlige anskaffelser forplikter kommunen til å gjennomføre åpen konkurranse om kjøp av helse- og sosialtjenester mellom alle potensielle leverandører av slike tjenester innenfor frivillig/ideell sektor, og at direkte forhandlinger med en ideell organisasjon ikke kan gjennomføres?

Begrunnelse

Spørsmålsstillingen gjelder både der "ny" kontrakt inngås og ved fornyelse av eksisterende samarbeidsforhold.
I bystyremøte i Oslo 6. juni 2007 ble følgende forslag fra SV og KrF oversendt byrådet for uttalelse:

"Byrådet bes i forbindelse med de kommende anbudsprosesser på helse- og sosialsektoren benytte unntaksbestemmelsene i forskrift om offentlige anskaffelser som gir anledning til å innlede direkte forhandlinger med ideelle organisasjoner."

I byrådets notat til bystyret hvor dette forslaget vurderes, vises det til forskriftens § 3-1 (1), som gjelder enten kommunen kjøper inn helse- og sosialtjenester fra en ideell organisasjon, eller gjennom ordinært anbud. Ifølge denne skal enhver anskaffelse så langt som mulig være basert på konkurranse. Ut fra dette konkluderer byrådet med at "Erfaringsmessig vil Oslo kommune ha mulighet til å sørge for konkurranse mellom flere ideelle organisasjoner ved kjøp av pleie- og omsorgstjenester. Når dette er tilfelle kan kommunen ikke kjøpe direkte fra den enkelte organisasjon".
Det vises også til Regjeringens omtale av unntaket for kjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle organisasjoner i kap. 7.2 i Ot.prp. nr. 62 (2005-2006). Ut fra denne omtalen og utformingen av forskrift om offentlige anskaffelser § 2-1, tredje ledd, synes det åpenbart at det er kommunen selv som velger om man vil gjennomføre en åpen anbudsrunde eller forhandle direkte med én eller flere ideelle organisasjoner. Det er imidlertid ikke åpenbart hvorvidt en kommune, dersom man velger å forhandle med ideell sektor, er forpliktet til å gjennomføre åpen konkurranse mellom ulike ideelle organisasjoner, eller kan velge å forhandle direkte med en konkret organisasjon/stiftelse.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Regjeringen ønsker å legge til rette for at frivillig sektor kan videreutvikle sin funksjon i å løse samfunnsoppgaver. I forbindelse med revideringen av regelverket for offentlige anskaffelser valgte vi derfor å videreføre unntaket for kjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle organisasjoner. Bakgrunnen for unntaket er at det er usikkert om kravet til åpen konkurranse i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til et ønsket samfunnsengasjement og samarbeid med disse organisasjonene.

Unntaket er nedfelt i forskrift om offentlige anskaffelser § 2-1 (3). Det fremgår av denne bestemmelsen at oppdragsgiver ikke er forpliktet til å følge forskriftens del II og III ved inngåelse av kontrakter om utførelse av helse- og sosialtjenester med en ideell organisasjon. Dette innebærer for det første at det er opp til oppdragsgiver å velge om de vil benytte seg av unntaket eller om de ønsker å gjennomføre en åpen konkurranse etter del I eller III. For det andre innebærer det at oppdragsgiver uansett må følge forskriftens del I. Forskriftens del I inneholder blant annet en del grunnleggende krav til alle anskaffelser, herunder kravet i § 3 4(1) som krever at en anskaffelse "så langt det er mulig skal være basert på konkurranse". En oppdragsgiver som velger å benytte seg av unntaket for kjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle organisasjoner, må med andre ord, så langt det er mulig, gjennomføre konkurranse mellom flere slike organisasjoner. Så lenge det finnes flere ideelle organisasjoner som kan levere tjenesten, kan oppdragsgiver derfor ikke gå i direkte forhandlinger med kun én leverandør. Forskriften oppstiller imidlertid ikke noe krav om at konkurransen må kunngjøres i databasen for offentlige innkjøp (Doffin). Det vil derfor i utgangspunktet være tilstrekkelig at oppdragsgiver tar direkte kontakt med flere ideelle organisasjoner. Dersom anskaffelsen kan være aktuell for leverandører i EUs indre marked, mener imidlertid Kommisjonen, basert på EF-domstolens praksis, at oppdragsgiver ikke kun kan plukke ut noen leverandører og kontakte disse direkte, men må sørge for en bredere offentliggjøring som sikrer likebehandlings- og ikke-diskrimineringsprinsippet. Det er oppdragsgivers ansvar å vurdere hvorvidt en anskaffelse potensielt sett vil kunne være av interesse for leverandører i andre EU-/EØS-land.

Disse prinsippene gjelder både ved inngåelse av "ny" kontrakt og ved fornyelse av eksisterende samarbeidsforhold. Når en eksisterende kontrakt er i ferd med å utløpe, og oppdragsgiver skal inngå ny kontrakt, skal de ideelle organisasjonene i markedet likebehandles og vurderes for deltakelse i konkurransen. Dermed får nye så vel som gamle leverandører like muligheter til å oppnå kontrakt med det offentlige.