Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1311 (2006-2007)
Innlevert: 27.06.2007
Sendt: 29.06.2007
Besvart: 01.08.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å finne en løsning på problemene rundt utbedringsarbeidene i Haukelitunnelene for å unngå lange køer på veiene i sommer, samt vil statsråden også se nærmere på noen av påstandene som har kommet om trenering i Region vest?

Begrunnelse

Det vises til artikkel i Telemark Arbeiderblad vedrørende utfordringene rundt utbedringsarbeidet av Haukelitunnelene. Spesielt har stenging under anleggsarbeidene og mangelfull skilting på E134 vært forhold som har gjort at mange har begynt å lure på om noen i Region vest aktivt motarbeider strekningen. Utbyggingsarbeidet fører nå til lange køer på veiene. Det vises videre til anbudsprosessen rundt utbygging av tunnelene hvor Vegvesenet i første anbudsrunde la inn langt flere utbedringsoppgaver enn forutsatt. Noe som medførte at kostnadene ble 150 mill. kr høyere enn det Stortinget bevilget. Alle disse faktorene gjør at det kan stilles spørsmål om noen i Region vest ønsker å trenere og nedprioritere strekningen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg stiller meg uforstående til påstandene om at noen i Region vest skal ha interesse av å trenere utbedringene av tunnelene og i stedet fremme utbygging av rv 7.

Røldalstunnelen er åpen for all trafikk mellom kl. 12.00 og 20.00 hver dag, bortsett fra 3 uker i

juli, da tunnelen er åpen for fri ferdsel hele døgnet.

Når tunnelen er stengt er det omkjøringsmuligheter for små biler på gamlevegen over Røldalsfjellet. Samtidig er ferjetilbudet Ropeid-Sand utvidet med nattferje slik at rv 13 gjennom Brattlandsdalen er omkjøringsrute for større kjøretøy.

Statens vegvesen vil om nødvendig forsterke den lokale trafikkdirigeringen for å sile trafikken

slik at det ikke oppstår unødige trafikkproblemer på gamlevegen.

Hauketitunnelen er stengt for all trafikk fra 29. mai 2007. Her blir trafikken organisert som kolonnekjøring på gamlevegen (over Dyrskard). Resultatet av kolonnekjøringen kan føre til køer som likner "ferjekøer". Statens vegvesen vil så langt det er praktisk mulig forsøke å skille store og små biler, dette for å redusere forbikjøringsproblematikken og slik bedre trafikksikkerheten og trafikkavviklingen.

Samferdselsdepartementet har mottatt henvendelser om uklar og misvisende skilting på E134 over Haukelifjell i forbindelse med tunnelarbeidene. Dette har departementet fulgt opp ved å be Vegdirektoratet straks endre skiltingen slik at den blir enklere å forstå og ikke bidrar til trafikkavvising.

Forholdene vedrørende avlysning av første anbud og utarbeidelse av nytt konkurransegrunnlag er det nøye redegjort for på sidene 14 og 15 i St.prp. nr. 68 (2006-2007) Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område. Jeg viser til denne.