Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1312 (2006-2007)
Innlevert: 27.06.2007
Sendt: 29.06.2007
Besvart: 29.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre kvalitet i tilbudet om spesialisert, tverrfaglig rusbehandling, både i offentlige og private institusjoner?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i Innst. O. nr. 4 (2003-2004), jf. Ot.prp. nr. 54 (2002-2003) å overføre ansvaret for spesialisert tverrfaglig behandling for rusavhengighet til helseforetakene. Et sentralt mål med reformen var å sikre et kvalitativt bedre tjenestetilbud. På bakgrunn av et landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenestens rusinstitusjoner i 2006, konkluderte Helsetilsynet med at flere virksomheter har en uforsvarlig virksomhet og at pasientrettighetene brytes. I et oppslag i Romerikes Blad 23. juni d.å. fremkommer det kritikk av institusjonen "Håpets dør" fra flere brukere. Det er viktig at de regionale helseforetakene har gode rutiner for å håndtere klager på tjenestetilbudet fra brukere. Videre må RHFene sikre at alle tjenestetilbud i regionen holder god kvalitet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: De regionale helseforetakene inngår avtaler med private tjenesteytere som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere. Avtaleverket skal sikre at de lover og regler som gjelder for spesialisthelsetjenesten og annet lovverk blir fulgt. Institusjonene pålegges kvalitetskontroll og internrevisjon. Jeg er kjent med at de regionale helseforetakene fortløpende vurderer kvaliteten i avtalepartenes virksomheter.

Regjeringen følger opp intensjonene i rusreformen. Rusreformen er evaluert og en rekke tiltak hva gjelder forbedring vil bli fulgt opp. Jeg vil her særlig nevne at Sosial- og helsedirektoratet har fått oppdrag om å utarbeide nasjonale faglige retningslinjer for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Det er også igangsatt et arbeid med en egen veileder for vurdering av henvisning til tverrfaglig spesialisert behandling. Målet er en mer likeartet praksis på dette området. En annen viktig utfordring som det arbeides med er å bedre rekrutteringen av kvalifisert helsepersonell til fagfeltet. I opptrappingsplanen for rusfeltet som kommer til høsten er kvalitet og kompetanse et av fem prioriterte områder.

Helse Sør-Øst RHF har orientert meg om at de ser alvorlig på kritikken fra brukere av institusjonen Håpets Dør som representanten viser til. Helse Sør-Øst RHF har i dag derfor hatt møte med virksomhetens eier, Frelsesarmeen. En redegjørelse fra Frelsesarmeen om Håpets Dør oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 11. juli 2007.