Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:1314 (2006-2007)
Innlevert: 28.06.2007
Sendt: 29.06.2007
Besvart: 04.07.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden sørge for at Entra eiendom AS må følge reglene for offentlige anskaffelser?

Begrunnelse

Da staten omorganiserte forvaltningsbedriften Statsbygg, ble Statens utleiebygg AS (forløperen til Entra eiendom) skilt ut fra virksomheten til et statlig heleid aksjeselskap. I proposisjonen står det at "Statens utleiebygg AS forutsettes å drive rent kommersiell virksomhet og opptre i konkurranse med andre aktører på markedet. Selskapet skal utøve de normale funksjoner for et eiendomsselskap. Konklusjonen er derfor at Statens utleiebygg AS ikke er forpliktet til å følge anskaffelsesreglene".
Dette synes å være en svært dårlig løsning. I dag fremstår Entra eiendom AS som en mellomting mellom et offentligrettslig organ og en vanlig bedrift. Det burde ikke være mulig å komme unna reglene om offentlige anskaffelser ved å stille krav til kommersiell virksomhet. Dersom staten ved Nærings- og handelsdepartementet fortsatt skal eie Entra eiendom AS, må de etter Venstres syn følge reglene om offentlig anskaffelser. Et annet alternativ er at staten skiller ut de utviklingsoppgavene Entra har for sentrale eiendommer nasjonalt og deretter selger seg ned i selskapet.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: I forbindelse med etableringen av Entra Eiendom AS ble det besluttet at selskapet skulle være en rent kommersiell virksomhet som opptrer i konkurranse med andre aktører på markedet. I forhold til regelverket til offentlige anskaffelser er det slik at selskap som rent faktisk driver kommersiell virksomhet i reell konkurranse med andre aktører, ikke er omfattet av oppdragsglverbegrepet i regelverket. Dette følger av forståelsen av både lov og forskrift om offentlige anskaffelser. For at et selskap som driver slik virksomhet skal omfattes av regelverket, kreves derfor endring av både lov og forskrift. Departementets forståelse av hvilke virksomheter som omfattes av anskaffelsesregelverket, bygger på EUs innkjøpsdirektiv 2004/18/EC og det tilsvarende EØS-direktivet. Jeg har ikke registrert noen faglig begrunnelse fra annet hold for å utvide kretsen av virksomheter som bør være omfattet av regelverket, og jeg kan ikke se at det er grunnlag for å endre de nasjonale innkjøpsreglene slik at regelverket omfatter andre typer virksomheter enn de som er omfattet i resten av Europa. Jeg anser det derfor ikke som aktuelt å igangsette et arbeid for å endre loven for å sikre at Entra Eiendom AS omfattes av anskaffelsesreglene.

Statens delinteresser i Entra Eiendom AS forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet. Jeg finner derfor ikke grunn til å gå inn på spørsmål knyttet til elerstyring og organisering av dette selskapet konkret.