Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1315 (2006-2007)
Innlevert: 28.06.2007
Sendt: 29.06.2007
Besvart: 01.08.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Fra 1988 til 1995 gikk det ferje mellom Austefjorden i Sund kommune på Sotra og Kvaløy i Austevoll kommune. Sambandet ble lagt ned som en del av finansieringen av Bakkasundbrua i Austevoll, men det ble understreket at gjenåpning var ønskelig når Austevollsbrua åpner. Det skjer i november 2007. En direkte riksveiferje vil ha en rekke positive virkninger også ut over berørte områder.
Vil statsråden medvirke til at forsøk med riksveiferje mellom Sund og Austevoll utredes og startes opp så snart som mulig?

Begrunnelse

En direkte riksveiferjeforbindelse mellom Sotra og Austevoll vil binde sammen henholdsvis rv 555 på Sotra og rv 546 i Austevoll. I tiden etter 1995 da ferjen mellom Austefjorden i Sund og Kvaløy i Austevoll ble nedlagt, har sysselsetting og næringsaktiviteten på Sotra og i Austevoll økt betydelig. Ikke minst vises dette tydelig gjennom den kraftige veksten i trafikken over Sotrabroen mellom Fjell kommune og Bergen kommune.
Når Austevollsbrua åpner i november 2007, vil grunnlaget for trafikk i et gjenåpnet direkte ferjesamband mellom Sund og Austevoll være ytterligere forsterket. Næringsmessig vil en direkteforbindelse bedre logistikk for arbeidskraft, varer og tjenester. En viktig tilleggseffekt vil være redusert utslipp av miljøgasser gjennom mindre kjørt distanse på vei.
Turistmessig er en slik direkte ferjeforbindelse en viktig del i en ytre nasjonal turistvei langs kysten av Hordaland og samtidig en mulighet for ytterligere utvikling innenfor reiselivsnæringen.
Direkte ferjeforbindelse vil kunne ha reisetid på 15-20 minutter og vil innebære en betydelig tids-, kostnads- og miljømessig besparelse for trafikk mellom Austevoll og kommunene på Sotra.
Jeg håper derfor at statsråden vil ta initiativ for å få fortgang i utredning av en slik direkteferje og medvirke til at statlig finansiering kan inngå i et prøveprosjekt over 12 måneder, slik at erfaring kan innhentes både gjennom sommersesong og vintersesong.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ferjesambandet mellom Kvaløy og Barmen i Austevoll kommune og Austefjorden i Sund kommune var et rent fylkesvegferjesamband. Ferjesambandet mellom Austevoll og Sund kommuner ble nedlagt 1. januar 1996.

Etter behandling i Austevoll kommune vedtok fylkestinget i Hordaland 12.-13. juni 1995 å opprette et fast samband mellom Hundvåkøy og Storekalsøy i Austevoll kommune. Det faste vegsambandet ble finansiert ved hjelp av lån, tilskudd og alternativ bruk av fylkeskommunale ferjetilskuddsmidler fra ferjesambandet mellom Austevoll-Sund kommune, og deler av de innsparte midlene ved nedleggelsen av ferjestrekningen Kvaløy-Barmen. Vegsambandet til Storekalsøy ble åpnet 16. oktober 1999. Ferjestrekningen Kvaløy-Barmen ble samtidig nedlagt.

Fylkeskommunen har forutsatt at lånet vil være finansiert ved innsparte ferjetilskuddsmidler i løpet av en 20-årsperiode. Denne perioden vil løpe fram til 2019 dersom en tar utgangspunkt i 1999 da brua til Storekalsøy ble åpnet. Alternativt vil perioden løpe til 2016 dersom en tar utgangspunkt i 1996 da sambandet Austevoll og Sund kommune ble nedlagt.

I fylkestingsvedtaket er det ikke lagt inn forutsetninger om at ferjesambandet mellom kommunene Austevoll og Sund på nytt skal opprettes når en framtidig bru mellom Huftarøy og Hundvåkøy blir åpnet for trafikk.

I St.prp. nr. 30 (2004-2005) Om utbygging og finansiering av rv 546 Austevollsbrua er det forutsatt alternativ bruk av innspart ferjetilskudd fra riksvegferjedriften og bompenger. Alternativ bruk av innspart ferjetilskudd fra riksvegferjedriften er forutsatt for 15 år gjennom en reduksjon fra to til en ferje i sambandet Krokeide-Hufthamar, samt nedleggelse av ferjestrekningen til Austevollshella etter at Austevollsbrua blir åpnet i november 2007. Bompengefinansieringen er satt til 16 år fra 2005, og det er lagt til grunn at ordningen med alternativ bruk av innspart ferjetilskudd blir avsluttet før det har gått 15 år dersom bompengeinntektene blir høyere enn forutsatt.

Statsråden er kjent med at det fra lokalpolitisk hold i Hordaland fylkeskommune er tatt opp spørsmål om å opprette ferjesamband mellom kommunene Austevoll og Sund på nytt, og at Statens vegvesen Region vest er bedt om å legge frem en sak om dette for fylkespolitisk behandling.

I dette arbeidet vil det blant annet måtte inngå en vurdering av om det er mulig å bruke eksisterende ferjekai i Austevoll eller om det må bygges en ny ferjekai. Framtidig trafikkgrunnlag og hvilken vegstatus et eventuelt framtidig ferjesamband skal ha må også vurderes. I tillegg må det vurderes hvilke virkninger et nytt ferjesamband vil medføre for finansieringen av fast vegsambandet mellom Hundvåkøy og Storekalsøy, og for bompengeinntektene for Austevollsbrua. Statens vegvesen Region vest regner med å legge fram en sak til fylkeskommunen om dette i løpet av høsten 2007.

Et ferjesamband mellom Austevoll og Sund kommune vil kunne åpne for interessante muligheter både innen reiseliv og annet næringsliv i disse øykommunene. Dette må vurderes opp mot de vedtakene som allerede er gjort om alternativ bruk av ferjetilskudd og framtidige fylkeskommunale/statlige tilskuddsbehov til ferjedrift.

Med utgangspunkt i at det allerede er startet opp et arbeid lokalt, der spørsmålet om et nytt ferjesamband mellom Austevoll og Sund kommune skal utredes, finner ikke statsråden grunn til å starte andre utredninger om det samme spørsmålet. Når det gjelder spørsmålet om medvirkning til at statlig finansiering kan inngå i et forsøk med ferje mellom Sund og Austevoll kommuner, er det for tidlig å si noe om det nå.