Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1316 (2006-2007)
Innlevert: 29.06.2007
Sendt: 29.06.2007
Besvart: 12.07.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Vil finansministeren fortsatt la denne myndighetspraksis gå foran lovgitte vilkår som skal hindre kumulasjon og medvirke til internasjonal konkurransenøytralitet?

Begrunnelse

Det svenske jernbaneselskapet SJ AB trafikkerer strekningen Oslo-Karlstad-Stockholm. Fra januar 2007 har selskapet en omsetning i Norge som overstiger registreringsgrensen på 50 000 kr, og er følgelig merverdiavgiftsregistrert. For utenlandsk næringsdrivende som ikke er registreringspliktig i Norge, gir merverdiavgiftsloven § 26 a en rett til momsrefusjon. SJ har imidlertid blitt nektet refusjon av 1,7 mill. kr for årene 2005 og 2006 til tross for at alle vilkårene i merverdiavgiftsloven er oppfylt. Avgiftsmyndighetenes begrunnelse er at man her likestiller SJ med norske virksomheter som driver virksomhet med omsetning under 50 000 kr, i stedet for å legge refusjonsvilkårene i loven til grunn. Med denne praksis brytes gjensidighetsvilkårene som en rekke land har stilt overfor Norge.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Utenlandske næringsdrivende som ikke driver avgiftspliktig virksomhet i Norge vil ved anskaffelse av varer og tjenester i Norge pådra seg norsk merverdiavgift som ikke kan fradragsføres. Den norske merverdiavgiften vil helle ikke kunne fradragsføres i utlendingens hjemland. For å sikre konkurransenøytralitet mellom utenlandsk og innenlandsk registrerte virksomheter kan utenlandske næringsdrivende søke om refusjon av merverdiavgift påløpt i Norge. Tilsvarende mulighet har norske næringsdrivende i en rekke andre land.

Det følger av merverdiavgiftsloven § 26 a, jf. forskrift 25. juni 1996 om refusjon av merverdiavgift til utenlandske næringsdrivende (forskrift nr. 106) § 1 at det er anskaffelser av varer eller tjenester i Norge til bruk for utenlandske næringsdrivende som ikke er registreringspliktige i Norge som er refusjonsberettiget. Det er et krav at den utenlandske omsetningen etter sin art hadde medført registreringsplikt dersom omsetningen hadde skjedd i Norge. Det er videre et vilkår at inngående merverdiavgift ville vært fradragsberettiget dersom virksomheten hadde vært registrert i Norge.

Jeg har fått opplyst at i denne konkrete saken har Østfold fylkesskattekontor, som har ansvaret for refusjonsordningen, i vedtak av 1. februar 2007 lagt til grunn at selskapet har omsetning i Norge og dermed er pliktig til å registrere seg i merverdiavgiftsmanntallet i Norge. Fylkesskattekontoret har derfor lagt til grunn at selskapet ikke har krav på refusjon etter refusjonsordningen. Avgjørelsen er påklaget ved brev av 4. april 2007, og er nå til behandling i Skattedirektoratet. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå nærmere inn i en sak som er under klagebehandling.