Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1317 (2006-2007)
Innlevert: 29.06.2007
Sendt: 29.06.2007
Besvart: 12.07.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Vil finansministeren lempe på denne handelshindringen, og forenkle prosedyren under henvisning til at utenlandske næringsdrivende skal beregne og betale avgift ved representant "når ikke annet er bestemt"?

Begrunnelse

Fra 7. januar 2007 ble togtilbudet på strekningen Oslo-Karlstad-Stockholm forbedret ved at SJ AB (SJ) har to avganger Oslo-Stockholm og to avganger Oslo-Karlstad på hverdager. SJ er registrert med merverdiavgiftsrepresentant i samsvar med merverdiavgiftsloven § 10 tredje ledd og forskrift nr. 71. SJ er imidlertid nektet dispensasjon fra vilkåret i forskriftens § 4, om at salgsdokument skal sendes gjennom representanten, hvilket av Skattedirektoratet antas å innebære at hver konduktør på SJs tog i Norge, må ledsages av den norske representanten, som må ta imot hver billett, påføre momsbeløpet mv. og deretter gi billetten til passasjeren.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Stortingsrepresentanten Skovholt Gitmark tar i sitt spørsmål opp kravene til salgsdokumentasjon i forbindelse med utenlandsk næringsdrivendes bruk av representant.

Fra Skattedirektoratet har jeg fått opplyst at det svenske Jernbaneselskapet SJ AB, som driver persontransport på strekningen mellom Oslo og Stockholm, er registrert ved representant i merverdiavgiftsmanntallet. Det billettsalget som skjer for reiser innen Norge på strekningen mellom Kongsvinger og Oslo, er å anse som norsk innenlandsk omsetning som er avgiftspliktig, jf. merverdiavgiftsloven § 10 tredje ledd. Dette innebærer at passasjerene på toget må betale merverdiavgift for reiser innen Norge, samt ved kjøp av mat om bord på denne strekningen.

Det følger av forskrift 31. mars 1977 om registrering av utenlandsk næringsdrivende ved representant mv. (forskrift nr. 71) § 4 at salgsdokumentasjonen, i dette tilfellet billetten, skal sendes gjennom merverdiavgiftsrepresentanten. I brev av 31. januar 2007 til Skattedirektoratet ba SJ AB om en bekreftelse på at denne bestemmelsen ikke innebærer at representanten må være fysisk til stede på toget sammen med konduktøren. Det ble bedt om en bekreftelse på at det anses tilstrekkelig at selger gir representanten en omsetningsoversikt i stedet for salgsdokumentkopi.

Ved brev av 26. juni 2007 avslo Skattedirektoratet søknaden om dispensasjon fra vilkåret om at salgsdokument skal sendes gjennom representant. Skattedirektoratet har vist til at Finansdepartementet har hatt dispensasjonssaker til behandling tidligere, uten at man har funnet at det foreligger hjemmel for å dispensere fra kravene i forskrift nr. 4.

Etter mitt syn er det behov for å se nærmere på behovet for en endring på dette området. Særlig i tilfeller som det foreliggende, hvor det foregår kontantsalg, fremstår kravet om at salgsdokumentasjon skal sendes gjennom representanten som vanskelig og i denne konkrete saken som ikke praktisk gjennomførbar. Med sikte på en forenkling vil jeg vil derfor ta skritt for å vurdere de prosedyrene som i dag følger av forskriften § 4. Jeg vil også be Skattedirektoratet om å finne en løsning som lar seg praktisk gjennomføre i denne konkrete saken.