Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1319 (2006-2007)
Innlevert: 29.06.2007
Sendt: 29.06.2007
Besvart: 31.07.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): På Vestfoldbanen er det også i år for lite bemanning sommerstid. Dette fører til svært mange overfylte togavganger, der barn og gamle må stå i midtganger og ved utgangsdører. Både av hensyn til de reisendes og personalets sikkerhet og for å oppmuntre flere til å la bilen stå og reise kollektivt er dette svært negativt. Tilbudet står i grell kontrast til NSBs markedsføring den senere tid.
Vil samferdselsministeren ta kontakt med NSB og forsøke å løse problemene?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil først orientere kort om hvilket handlingsrom NSB har i henhold til trafikkavtalen som regulerer statens kjøp av persontransporttjenester med tog fra NSB AS for perioden 2007-2010, før jeg redegjør for de tiltak som er iverksatt for å avhjelpe situasjonen på sikt.

Trafikkavtalen bygger på at NSB AS har det operative driftsansvaret og markedsansvaret. Avtalen har således nedfelt NSBs frihet til å kunne foreta operative beslutninger innenfor rammeavtalens klausuler uten at disse må forelegges Samferdselsdepartementet som kjøper.

Når det gjelder sommerinnstillinger, har trafikkavtalen for 2007-2010 nedfelt tidligere praksis for sommerinnstillinger. Dette innebærer at NSB AS har samme handlingsrom til å gjennomføre sommerinnstillinger som selskapet har hatt tidligere år. Dette er nødvendig for at selskapet skal kunne avvikle sommerferie for sitt kjørende personell. Dersom NSB AS ikke hadde hatt mulighet til å sommerinnstille avganger, ville konsekvensen vært at selskapet måtte ha en langt større arbeidsstyrke, noe som i dagens arbeidsmarked er vanskelig å oppnå, samtidig som det ville være uforholdsmessig kostnadskrevende. På grunn av strenge krav til kompetanse, er det videre ikke mulig å basere sommerproduksjonen på ferievikarer. Innstillingene må også gjennomføres slik at de gir effekt i forhold til personalbehovet, noe som blant annet medfører at rushtidstilbudet blir redusert.

NSB opplyser at personalsituasjonen er mer anstrengt for selskapet enn tidligere. Blant annet har sterk vekst i etterspørselen etter arbeidskraft medført at et større antall lokomotivførere enn normalt har forlatt yrket samtidig som det er vekst i både etterspørselen etter persontrafikk og godstrafikk med tog. NSB opplyser videre at dette har gjort det nødvendig å innstille tog i en lengre periode og i noe større omfang enn tidligere år.

Det er iverksatt en rekke tiltak for å bedre tilgangen på lokomotivførere. Ett av de viktigste tiltakene er at utdanningskapasiteten på Norsk jernbaneskole er økt samtidig som det er satt i gang omfattende kampanjer for å tiltrekke tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. I tillegg har NSB gjennomført endringer i arbeidsvilkårene for å redusere antall lokomotivførere som slutter. På kort sikt leier også NSB inn lokomotivførere fra Sverige for å avhjelpe situasjonen.

NSB har informert Samferdselsdepartementet om at selskapet forventer at disse tiltakene vil ha effekt og at situasjonen gradvis vil bli mindre anstrengt. NSB har også et klart mål om at sommerinnstillingene i 2008 skal bli mindre omfattende enn inneværende år.

Jeg har vurdert NSBs sommerinnstillinger og vil gjennomføre sanksjoner i tråd med trafikkavtalen siden omfanget av sommerinnstillingene er større enn det som er avtalt mellom partene. Jeg vil også fortsette å følge denne saken nøye.