Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1320 (2006-2007)
Innlevert: 29.06.2007
Sendt: 29.06.2007
Besvart: 31.07.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): I forbindelse med tunnelskandalen på E18 i Vestfold har statsråden forsikret at kostnadene skal dekkes av staten, og det er ønskelig med et oppdatert anslag på totale kostnader for å gjenåpne tunnelene, når man også tar med erstatning til berørte og andre følgekostnader, det ønskes spesifisert hva tapet er for bompengeselskapet E18 Vestfold og hvordan dette vil bli dekket?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det foreligger pr. i dag ikke noe nytt anslag på totale kostnader for å gjenåpne tunnelene ut over det kostnadsanslaget som fremgår av St.prp. nr. 68 (2006-2007), side 18, der det sies at grovt vurdert, er reparasjonskostnadene for tunnelene på E18 beregnet å koste om lag 265 mill. kr inkl. byggherrekostnader.

Kostnader knyttet til tiltak på omkjøringsvegene er beregnet til 20 mill. kr og omfatter blant annet skilting, økt vinterdrift, noe asfaltering, informasjon, ulike mindre trafikksikkerhetstiltak, forsterket skoleskyss, økt ferjekapasitet i sambandet Moss-Horten samt kollektivfelt ved Bergsenga.

Driftsutgifter og rentekostnader til bomselskapet er beregnet til 25,2 mill. kr, og dekkes av staten. Tap av bompengeinntekter blir dekt ved forskyvning av innkrevingsperioden.

Dette betyr at de totale kostnadene for å få gjenåpnet tunnelene på E18 i Nordre Vestfold vil bli på om lag 310,2 mill. kr. I tillegg kommer kostnader til ekstraordinære inspeksjoner av tunneler på hele riks- og fylkesvegnettet og noen administrative kostnader som i alt er beregnet til 35 mill. kr.