Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1326 (2006-2007)
Innlevert: 29.06.2007
Sendt: 29.06.2007
Besvart: 06.07.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Fastboende på Svalbard har fått unntak fra det særskilte miljøgebyr som ble innført 1. april 2007. Bosettingen på Svalbard har utviklet seg positivt, og mange barn vokser nå opp og har sin viktigste tilknytning til Svalbard der familien bor. Voksne barn som enten studerer eller har bosatt seg på fastlandet og vil besøke sine foreldre, blir nå ilagt miljøgebyr.
Mener statsråden dette er rimelig, eller vil hun ta initiativ til at barn som besøker sine foreldre, kan få fritak for avgiften?

Begrunnelse

Hensikten med innføring av miljøgebyret på Svalbard har vært at turister og andre reisende uten tilknytning som besøker øygruppen, skal bidra til å ta vare på det unike naturmiljøet på øygruppen. Fastboende har fått unntak fra gebyret. Den norske bosettingen har utviklet seg meget positivt, og i en del familier kan man nå snakke om flere generasjoner "svalbardianere". Ikke alle barn fra disse familiene blir boende på Svalbard etter endt utdanning på fastlandet, men har fortsatt sin nærmeste familie der. Denne gruppen kan ikke karakteriseres som turister når de vil besøke familien sin og opplever det derfor som svært urimelig at de pålegges å betale miljøgebyret.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Jeg vil peke på at behovet for et miljøgebyr er i første rekke knyttet til de senere års økning i omfanget av tilreisende til Svalbard og de miljøproblemene økt ferdsel fører med seg. Regjeringen har derfor vedtatt at alle som besøker Svalbard skal betale et miljøgebyr. Miljøgebyret bygger på "miljøpåvirker skal betale" prinsippet, og er lagt som en avgift på fly og båtbillett til Svalbard. Via miljøgebyret er de reisende med på å ta vare på de unike villmarksområdene og kulturminnene på Svalbard. Det er etablert en refusjonsordning for de fastboende på Svalbard da svalbardmiljøloven slår fast at de fastboende skal være unntatt gebyrplikt.

Et viktig særtrekk ved Svalbard er det nesten totale fraværet av veier. All ferdsel utenfor bosettingene må derfor skje i terrenget, på sjøen eller i luften. Ferdsel kan medføre støy og annen forstyrrelse av dyrelivet, slitasje på vegetasjon og jordsmonn og økt forsøpling. Dette er problematisk da de fysiske forholdene i Arktis medvirker til at konsekvensene av påvirkning kan bli mer langvarige og omfattende enn på sørligere breddegrader. Terrengslitasje og skader på vegetasjon sees spesielt i tilknytning til kulturminner. Svalbardnaturen er svært sårbar, og det koster å ta vare denne. Miljøgebyret er derfor et viktig virkemiddel og en bekreftelse av Regjeringens sitt engasjement for at Svalbard skal være et av verdens best forvaltede villmarksområder. Svalbard skal være et utstillingsvindu for forvaltning av kultur- og naturmiljø i framtida.

Miljøgebyret er hovedinntektskilden til Svalbards miljøvernfond. Fondet skal bidra til å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur bevares som grunnlag for opplevelse, kunnskap, og verdiskaping. Videre skal fondet arbeide for å initiere og stimulere gode prosjekter og tiltak som har til formål å ivareta de høye miljømål som er satt for Svalbard.

Miljøverndepartementet har foretatt en grundig vurdering av spørsmålet om besøk til fastboende skulle betale miljøgebyr da departementet ser at det kan oppleves som byrdefullt for noen grupper reisende. Departementet kunne ikke se at denne typen besøkende bør behandles annerledes enn andre tilreisende. Formålet med deres reise vil også ofte være turisme og opplevelse og bruk av Svalbards natur, og formålet med gebyret taler derfor for at de også bidrar til miljøvernfondet. Et eventuelt skille mellom barn av fastboende på besøk, og andre på besøk til fastboende, ville skape et skille mellom besøkende som kunne oppfattes som urimelig.

For å sikre respekt og forståelse for miljøgebyret er det viktig at alle tilreisende er med på å dekke kostnadene for å hindre skadelig påvirkning på natur- og kulturminner på Svalbard. Med en slik personavgrensing forskjellsbehandler man ikke de ulike gruppenes bruk av naturen, og man unngår vanskelige avgrensingsproblemer, noe som gjør innkrevningen av gebyret mye enklere og mindre kostnadskrevende. Jeg mener derfor at miljøgebyrets gode formål og beskjedne størrelse tilsier at det bare er de fastboende som får unntak fra plikten til å betale miljøgebyret.