Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1327 (2006-2007)
Innlevert: 29.06.2007
Sendt: 29.06.2007
Besvart: 31.07.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Det viste seg på et tidlig tidspunkt under fullføringen av Namdalsprosjektet at de opprinnelige prosjekterte kostnadene ikke holdt, og at bompengeinntektene på prosjektet ble vesentlig lavere enn det en hadde regnet med da bompengesøknaden ble behandlet i Stortinget. Dersom Namdalsprosjektet skal fullføres på en tilnærmelsesvis tilfredsstillende måte, er det trolig nødvendig at rammen fra staten blir øket.
Er statsråden villig til å se på saken på nytt i forhold til det nye kostnadsbildet for Namdalsprosjektet?

Begrunnelse

Driftsinntektene for prosjektet ble i 2006 i alt 17 750 646 kr mot 16 911 255 kr i 2005. Driftsresultatene for disse årene ble 8 618 272 kr og 7 848 925 kr. Det er foretatt kutt i forskjellige prosjekter som opprinnelig var tatt med, på om lag 35 mill. kr.
Kommunestyret i Namsos vedtok av flere grunner den vestlige linje, ikke minst av trafikksikkerhetsmessige årsaker. Kommunestyret gav, blant annet på grunnlag av dette, sin tilslutning til bompengeselskapets søknad om økning i takstene med 20 pst., og innkrevningsperioden ble øket fra 14 til 19 år. Det var første gangen det ble godkjent en søknad om bompenger på et slikt usikkert grunnlag distriktsmessig sett.
Under behandlingen var det røster i samferdselskomiteen som satte et spørsmålstegn ved holdbarheten i prosjektet. Det ble vist til stortingsproposisjonen der det blant annet heter:

"Trasé for sammenknytning mellom rv 17 og ny bru over Namsen skal gå vest for Nøsthaugen, hvis planleggingsarbeidet viser at dette er den beste løsningen totalt sett. Vedtatt reguleringsplan viser trasé øst for Nøsthaugen. Dette er lagt til grunn i bompengeprosjektet. Dersom planleggingsarbeidet senere viser at det er ønskelig å velge linje vest for Nøsthaugen, vil en komme tilbake med dette som en revisjon av prosjektet dersom dette gir endring i kostnaden."

Det viser seg nå at det blir en betydelig sprekk som fylket ikke har tilstrekkelige rammer for å makte. Fylket fikk blant annet betydelige merutgifter som følge av flom sist vinter, noe som man håpet staten ville dekke.
Dersom Namdalsprosjektet skal fullføres på en tilnærmelsesvis tilfredsstillende måte, er det trolig nødvendig at rammen fra staten blir øket. Namdalsprosjektets driftsledelse vil komme tilbake til nøyaktige tall for hvor mye dette blir snakk om.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil vise til at Stortinget er blitt orientert om status for Namdalsprosjektet en rekke ganger, sist i St.prp. nr. 1 (2005-2006), side 132.

I St.prp. nr. 1 (2005-2006) la Samferdselsdepartementet fram et forslag til opplegg for fullfinansiering av prosjektet, basert på at den nye brua over Namsen tilknyttes rv 17 via Mettedalen (vest for Nøsthaugen). Både Nord-Trøndelag fylkeskommune og Namsos og Overhalla kommuner har sluttet seg til det skisserte opplegget for sluttføring av Namdalsprosjektet. Statens vegvesen har etter dette innhentet tilbud på arbeidene med tilknytning av brua til rv 17 via Mettedalen. Innkomne tilbud tilsier imidlertid at arbeidene vil bli 16-17 mill. kr dyrere enn forutsatt i den finansieringsplanen som det er oppnådd lokal enighet om.

Det er flere alternative løsninger for finansiering av kostnadsøkningen på tilknytningen til rv 17; for eksempel økt bompengebidrag, økte statlige bevilgninger, innsparinger eller redusert innhold i prosjektet, ev. en kombinasjon av flere alternativer. Ulike løsninger ble drøftet i et møte mellom Namsos kommune, Statens vegvesen Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet tirsdag 3. juli. I dette møtet opplyste Statens vegvesen at dagens inntektsutvikling indikerer at i alle fall deler av kostnadsøkningen vil kunne dekkes med bompenger innenfor den vedtatte innkrevingsperioden. Dette må imidlertid vurderes nærmere, i samråd med bompengeselskapet.

Namdalsprosjektet omfatter prosjekter og tiltak på øvrig riksvegnett samt noen mindre tiltak på det kommunale vegnettet. Spørsmålet om ev. økte statlige rammer til prosjektet må derfor tas opp med Nord-Trøndelag fylkeskommune som skal ha avgjørende innflytelse på prioriteringen innenfor den fylkesfordelte investeringsrammen til øvrig riksvegnett.