Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1329 (2006-2007)
Innlevert: 29.06.2007
Sendt: 29.06.2007
Besvart: 31.07.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Er statsråden enig med Oslo kommune som ikke ønsker en utbygging av Nyland Syd-terminalområdet med mindre det etableres en ny tilførselsvei med tunnel for å begrense miljøkonsekvensene, og hva vil Regjeringen i så fall gjøre for å sikre dette?

Begrunnelse

Bystyret i Oslo vedtok i møte 20. juni 2007 følgende i sin høringsuttalelse til forslag til riksveibudsjett 2008 for Region Øst: "Oslo kommune understreker at Nyland Syd-utbyggingen vil føre til større lokale miljøproblemer, og skal ikke gjennomføres uten at det er etablert ny tilførselsvei (herunder tunnel) mellom terminalområdet og E6."
En etablering av det nye terminalområdet på Nyland Syd vil uansett få store miljøkonsekvenser, ikke minst i forhold til økt tungtrafikk i Groruddalen. Etablering av en tilførselsvei som beskrevet vil kunne dempe effekten av dette. Forslaget ble vedtatt med stemmene fra Venstre, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rød Valgallianse.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil vise til at i godkjent reguleringsplan for Nyland Syd er det, i tråd med overordnede transportpolitiske føringer, lagt til rette for terminalvirksomhet med høg andel av godstransport på jernbane. Det er forutsatt at det skal opparbeides en ny atkomstveg til rv 191 Nedre Kalbakkvei, som erstatter utkjøring gjennom boligområder på Furuset. Nedre Kalbakkvei er foreslått omregulert til firefelts veg mellom Alfasetveien og Strømsveien, med god tilknytning til E6. Reguleringsplanen er til behandling i Oslo kommune, og det er lagt til opp til anleggsstart i 2008. I arbeidet med reguleringsplan for Alnabruterminalen er det på kort og mellomlang sikt forutsatt atkomst til E6 via Nedre Kalbakkvei.

Det er stort utbyggingspress i Alnabruområdet. Statens vegvesen har i samarbeid med Oslo kommune startet arbeid med en trafikkanalyse som tar utgangspunkt i eksisterende og forventet trafikk. Som innspill til trafikkanalysen har Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten analysert vedtatte arealplaner for området Alnabru-Breivoll. Denne analysen viser at det hittil bare er bygget ut 1/3 av det utbyggingspotensialet som kommunedelplanen og vedtatte reguleringsplaner legger opp til. Videre utbygging i dette området vil derfor kunne medføre betydelige trafikale konsekvenser og utfordringer både i forhold til miljøet og i forhold til det lokale og det overordnede vegnettet.

Det er nødvendig med planavklaringer før det kan tas standpunkt til en langsiktig løsning i forhold til E6, herunder eventuell tunnel. Trafikkanalysen for Alnabruområdet vil være et viktig grunnlag for konsekvensvurdering av nye tiltak i transportsystemet, herunder en eventuell ny atkomst til hovedvegnettet. Det er ikke prioritert større tiltak i dette området i Nasjonal transportplan 2006-2019 og det er naturlig å se dette i sammenheng med arbeidet med Oslopakke 3.