Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1330 (2006-2007)
Innlevert: 29.06.2007
Sendt: 29.06.2007
Besvart: 06.07.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I en uttalelse fra Direktoratet for naturforvaltnings direktør, Janne Solli, gis det uttrykk for at Regjeringen vil stramme inn lov om motorferdsel i utmark. Denne uttalelsen står i sterk kontrast til flere av regjeringspartienes stortingsrepresentanter, spesielt Arbeiderpartiets Torny Pedersen, om at loven skal liberaliseres.
Vil Regjeringen foreslå en innstramming av kommunenes rett til å forvalte snøscooterferdsel, eller vil Regjeringen foreslå en innstramming?

Begrunnelse

I Stortingets debatter om den fremtidige endringen av lov om motorferdsel har flere av regjeringspartienes stortingsrepresentanter gitt uttrykk for at Regjeringen vil fremlegge forslag om liberalisering av lov om motorferdsel, mer lokal forvaltning og allmenngjøring av prinsippet om at friluftsformål skal vær gyldig grunn for kjøring. Fredag 29. juni uttaler imidlertid Janne Solli, direktør i Direktoratet for naturforvaltning, at Regjeringen vil legge frem en innstramming av dagens lovverk. Disse uttalelsene står i sterk kontrast til Torny Pedersens uttalelser til media og i stortingssalen i anledning behandlingen av Fremskrittspartiets Dokument 8-forslag om motorferdsel i utmark.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Direktoratet for naturforvaltning (DN) sendte fredag 29. juni et forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag på høring. Av høringsbrevet fremgår det at høringsforslaget er utarbeidet på bakgrunn av resultatene fra prosjektet "Motorferdsel og Samfunn" (MoSa). Videre har DN trukket inn sin generelle erfaring med praktisering av eksisterende lov og regelverk og effekter på naturmiljø og samfunn av motorisert ferdsel, rapportering av kommunenes dispensasjonspraksis og erfaringer fra motorferdselforsøket i 8 kommuner. Høringsfristen er satt til 15. oktober d.å.

DN har særskilt oppfordret høringsinstansene til å gi sin vurdering av de overordnede hovedspørsmål og hovedgrep - hvilke av disse man støtter, ikke støtter eller foreslår justeringer, og da med en begrunnelse.

DN skal sammenfatte høringsuttalelsene, og vil gi sin endelige tilråding til departementet i løpet av annet halvår 2007/tidlig 2008. Departementet vil deretter på bakgrunn av evalueringen av motorferdselforsøket, MoSa-prosjektet, direktoratets tilråding samt erfaringer med dagens regelverk ta stilling til de foreslåtte endringer i regelverket.