Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1331 (2006-2007)
Innlevert: 03.09.2007
Sendt: 03.09.2007
Besvart: 14.09.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Jeg ser stadig eksempler på at fastlegeordningen ikke fungerer slik hensikten var. En bruker som har flyttet hjem fra utlandet, skrev til NAV for å få opplysninger om fastlegeordningen. Hun mottok en liste over tre fastleger som hadde kapasitet i hennes kommune. Det viste seg at ingen av dem hadde kapasitet. På nettet finner hun opplysninger om alle fastleger i hennes kommune. Ingen har ledig plass. Det er ikke mulig å sette seg på venteliste.
Hvordan forventer statsråden at brukerens rettigheter skal kunne oppfylles?

Begrunnelse

Denne brukeren hadde bodd 6 år i utlandet og vendte hjem sammen med sin familie. Siden de reiste ut er fastlegeordningen innført. Brukeren ønsker, naturlig nok, den samme legen hun og familien brukte før de reiste ut. Denne legen har alle opplysninger om familien fra tidligere. Fra NAV får familien tilsendt en liste med navn på tre fastleger som skal ha ledig kapasitet. Ved å følge den søkepraksis som ligger inne på Internett på NAV og fastlegekontoret får vedkommende opplysninger om at det ikke finnes ledig kapasitet i denne kommunen. Ingen fastlege har ledig listeplass.Ved henvendelse til fastlegekontoret får brukeren opplyst at hun må søke fastlege i en annen kommune. I tillegg til at familiens medlemmer vil få lang reisevei og en ny lege som ikke kjenner familien, er dette ikke i tråd med intensjonen og regelverket i fastlegereformen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg vil først understreke at formålet med fastlegeordningen er å bedre kvaliteten i og tilgjengeligheten til allmennlegetjenesten ved å sikre at personer som er bosatt i Norge skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. For å oppfylle denne intensjonen og for å ivareta innbyggernes rett til å være tilnyttet en fastlege, er kommunene ved lov og forskrift pålagt å sørge for å inngå avtaler med tilstrekkelig antall leger. Kommunen skal også sørge for tilstrekkelig kapasitet på fastlegenes lister, slik at innbyggerne også har reell mulighet til å kunne bytte fastlege.

Pasienten har rett til å stå på liste hos fastlege i den kommunen der vedkommende er bosatt. Den enkelte fastleges kapasitet vil imidlertid kunne begrense valgfriheten. Hvis to eller flere kommuner samarbeider om organiseringen av fastlegeordningen, vil dette også kunne påvirke pasientens valg av fastlege. Pasienten er i disse tilfellene ikke garantert å få stå på liste hos fastlege i bostedskommunen. Dersom pasienten ikke tilbys plass på liste hos fastlege, kan avgjørelsen påklages til Helsetilsynet i fylket.

Jeg forventer at kommunene ivaretar pasientenes rettigheter ved å sørge for å inngå avtaler med et tilstrekkelig antall leger om deltakelse i fastlegeordningen, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner. Dette blir påpekt i det årlige rundskrivet fra Sosial- og helsedirektoratet til landets kommuner. Regionale statlige myndigheter skal også overvåke at kommunene ivaretar sine plikter etter kommunehelsetjenesteloven. Hvis innbyggere opplever at ingen leger har ledig kapasitet på sine lister, forventer jeg at den enkelte innbygger også tar dette opp med kommunen, med fylkesmannen i fylket eller med Helsetilsynet i fylket.

Jeg har stor forståelse for at innbyggere som har flyttet hjem fra utlandet ønsker å ha sin tidligere faste lege som sin fastlege. Med hjemmel i forskrift om pasientjournal kan pasienten kreve at pasientjournal overføres til den nye fastlegen. Den nye fastlegen vil dermed få alle nødvendige opplysninger fra pasientens tidligere faste lege.

Jeg viser for øvrig til omtalen av evalueringen av fastlegereformen i St.prp. nr. 1 (2006-2007), hvor departementet varsler en gjennomgang av evalueringsresultatene i sluttrapporten fra Norges Forskningsråd. I forbindelse med oppfølgingen av denne evalueringen, vil departementet vurdere ulike sider ved fastlegeordningen.