Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1336 (2006-2007)
Innlevert: 03.09.2007
Sendt: 03.09.2007
Besvart: 12.09.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Etter en underlig og langvarig saksbehandling er arbeidet med høydeutbedring av Haukelitunnelene på E134 kommet i gang. Arbeidet påfører bilistene som kjører over Haukeli betydelig ulempe, og trafikanter som skal fra kjøre over fjellet mellom Østland og Vestland betydelig usikkerhet mht. vegvalg.
Hva gjør statsråden for å redusere ulemper og usikkerhet mens arbeidet pågår, samt å sikre raskest mulig fremdrift i arbeidet?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Hoveddelen av arbeidene gjennomføres i Haukelitunnelen som er stengt for all trafikk. Her blir trafikken organisert som kolonnekjøring på gamlevegen (over Dyrskard). Røldalstunnelen er åpen for all trafikk mellom kl. 1200 og kl. 2000 og i helgene. Når tunnelen er stengt, er det omkjøringsmuligheter for små biler på gamlevegen over Røldalsfjellet. Samtidig er ferjetilbudet i sambandet Ropeid - Sand utvidet med nattferjer slik at rv 13 gjennom Brattlandsdalen er omkjøringsrute for større kjøretøyer.

Samferdselsdepartementet har tidligere mottatt henvendelser om uklar og misvisende skilting på E134 over Haukelifjell i forbindelse med tunnelarbeidene. Dette har departementet fulgt opp ved å be Vegdirektoratet endre skiltingen, slik at den blir enklere å forstå og ikke bidrar til trafikkavvising. Skiltingen er forbedret i flere omganger, og det er satt opp informasjonstavler på 8 steder. Informasjon finnes også på Vegvesenets internettsider.

Kontrakten med entreprenøren ble inngått 20. april 2007 med planlagt oppstart like etterpå. På grunn av værforholdene med mye snø på fjellet, ble oppstarten om lag 5 uker forsinket. Det er avtalt å forsere arbeidene slik at disse kan ferdigstilles i desember 2007 som forutsatt i St.prp. nr. 68 (2006-2007). Statens vegvesen har påpekt at det må tas forbehold om værforholdene på høyfjellet utover høsten.