Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1337 (2006-2007)
Innlevert: 03.09.2007
Sendt: 03.09.2007
Besvart: 12.09.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Anbud for ferjestrekningene Hatvik - Venjaneset og Halhjem - Våge er utlyst uten at Hordaland Fylkeskommune samt berørte kommuner har fått uttale seg om anbudsgrunnlaget. Innlagt kapasitet vil gi reduksjon i forhold til tidligere og tar ikke hensyn til betydelig trafikkvekst.
Vil statsråden sørge for at anbudsutlysningen blir stoppet, og at nye anbud basert på realistiske forutsetninger når det gjelder kapasitet og trafikkvekst blir utarbeidet?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Tidlig i anbudsprosessen ble det holdt et orienteringsmøte med Fusa og Tysnes kommuner og en representant fra Hordaland fylkeskommune/Vestlandsrådet. I møtet ble det også orientert om de langsiktige målsetningene for statens kjøp av ferjetjenester som er beskrevet i St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015. Os kommune, som også var invitert til møte, møtte ikke. I dette møtet ble det lovet at kommunene skulle få uttale seg til ruteplaner for sambandene. Det er ikke gjeldende prosedyre at kommunene skal uttale seg om andre forutsetninger i konkurransegrunnlaget, slik som ferjestørrelse, fart, reserveferje m.m. Det er heller ikke vanlig prosedyre at kommunene får hele konkurransegrunnlaget presentert, og at kommunene er med i detaljutformingen av dette.

I forbindelse med utlysning av konkurransen ble rutetabeller sendt ut til uttalelse til de berørte kommuner og fylkeskommunen. Svarfrist for tilbakemelding er 15. september 2007.

Ferjestørrelsen ble beregnet med utgangspunkt i kjent trafikk for de siste 5 år, og generelle forventninger om trafikkvekst, jf. Nasjonal transportplan 2006-2015. Dette ble vurdert opp mot endringer på tilstøtende vegnett, som kan påvirke trafikkgrunnlaget i fremtiden. Statens vegvesen har lagt til grunn en årlig trafikkvekst i sambandet Hatvik-Venjaneset på 2,3 pst. og i sambandet Halhjem-Våge på 3,8 pst. Dette er over de langsiktige prognosene som ligger til grunn for Nasjonal transportplan 2006-2010, der prognosene for årlig trafikkvekst er 1,4 pst.

Sambandet Hatvik-Venjaneset er i dag trafikkert av en ferje på 76 personbilenheter (pbe). Det er 28 avganger i døgnet, og 17 timers åpningstid. Gjensittingen var 0,2 pst. i 2006. I konkurransegrunnlaget er det krevd en ferje på minst 90 personbilenheter, 30 avganger og 18 timers åpningstid.

Sambandet Halhjem-Våge var i 2006 trafikkert med en ferje på 73 personbilenheter . Fra 1. mai 2006 ble det satt inn en ekstra ferje på 35 personbilenheter, blant annet for å bedre trafikkavviklingen i forbindelse med ombyggingen av ferjekaiene til de nye gassferjene på Halhjem. To ferjer av ulik størrelse gav en haltende trafikkavvikling. Etter ombyggingen av ferjekaiene var det nødvendig å sette inn annet ferjemateriell i sambandet Halhjem-Våge, som passet inn i de nye ferjekaiene. Dette skyldes tekniske løsninger som er knyttet til de nye gassferjenes kobling mot ferjekaien. I 2007 ble det derfor fremforhandlet bruk av en av de fristilte ferjene fra Halhjem-Sandvikvåg (106 personbilenheter) i påvente av at sambandet skulle lyses ut på anbud.

Bruk av en ferje med kapasitet på 106 personbilenheter var ment som en midlertidig løsning. Pr. juli 2007 er kapasitetsutnyttelsen på denne ferjen ca. 21 pst. Dette er lite sammenliknet med en rekke andre ferjesamband i riksvegnettet. I samme periode er det ikke registrert gjensitting av vesentlig grad.

Sambandet Halhjem-Våge har i dag 14 avganger i døgnet og drøyt 16 timers åpningstid. I konkurransegrunnlaget er ferjestørrelsen satt til minimum 85 personbilenheter, og det er på vanlig måte spesifisert hvilke krav som følger av fergekaiene. Det er krevd 15 avganger i døgnet, og åpningstiden er satt til 18,5 timer. Jeg vil imidlertid gå gjennom konkurransegrunnlaget på nytt og sørge for at sambandet får minst like stor kapasitet som i dag, når man ser på den totale kapasiteten per døgn.