Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1338 (2006-2007)
Innlevert: 03.09.2007
Sendt: 03.09.2007
Besvart: 10.09.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Viser til oppslag i Fiskeribladet 24 juli 2007, der det fremkommer at fiskere som tidligere har strukturert fartøykvoter, nå med den nye strukturpolitikken til Regjeringen vil bli økonomisk skadelidende og må avvikle driften sin.
Hva vil statsråder gjøre slik at fiskere som tidligere har strukturert i god tro, og under andre politiske rammebetingelser, ikke blir skadelidende med den nye struktureringspolitikken til Regjeringen?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Representanten Korsberg viser til et oppslag i Fiskeribladet 24. juli 2007, og spør hva statsråden vil gjøre for at "fiskere som tidligere har strukturert i god tro, og under andre politiske rammebetingelser, ikke blir skadelidende med den nye struktureringspolitikken til Regjeringen".

Det fremgår ikke av spørsmålet hvilken artikkel i Fiskeribladet representanten Korsberg sikter til. Fiskeribladet hadde imidlertid den omtalte dato en artikkel under overskriften "Raserer arbeidsplasser", og hvor ingressen lyder:

"Stortinget har slått bena under oss. Nå må de rydde opp, og det litt fort. Det sier Carsten og Raymond Olsen fra Nykvåg i Bø, som har havnet mellom alle stoler etter strukturvedtaket i Stortinget. Planene som for bare halvannet år siden syntes både svært fornuftige og svært nødvendige, er i ferd med å bli økonomisk ruin for de to familiene."

Dersom det er denne artikkelen representanten Korsberg sikter til, så handler denne ikke om "fiskere som tidligere har strukturert i god tro". Artikkelen handler derimot om personer som tidligere anskaffet seg to fiskefartøy med hjemmelslengde mellom 10 og 11 meter, og dermed ikke blir omfattet av den strukturkvoteordningen som nå er gjennomført for fartøy med hjemmelslengde for kvotetildeling mellom 11 og 15 meter. Det var imidlertid heller ikke noen strukturkvoteordning tilgjengelig for de aktuelle fartøyene på det tidspunkt disse foretok sine kjøp, i følge artikkelen for halvannet år siden. I den grad det er "den nye struktureringspolitikken til Regjeringen" som har medført konsekvenser for disse to, må det således være ved at de har foretatt en posisjonering som viste seg ikke å være treffende i forhold til de regler som senere har blitt innført.

Jeg har forståelse for at enkeltpersoner blir skuffet, når det viser seg at de har valgt en tilpasning som senere viser seg å ikke være treffende. Jeg vil imidlertid understreke at det var et stort flertall i strukturutvalget som anbefalte at grensen for strukturkvoteordningen skulle gå ved en hjemmelslengde på 11 meter, og ikke på 10 meter. Begrunnelsen for at regjeringen valgte å følge flertallsforslaget, var blant annet å sikre en mer varsom strukturering i kystflåten enn det som kunne blitt resultatet dersom grensen ble satt til 10 meter.

For øvrig finner jeg grunn til å minne om at Fremskrittspartiet under behandlingen av St. meld. nr. 21 (2006-2007) gikk mot å innføre en strukturkvoteordning for fartøy med hjemmelslengde under 15 meter, med en begrunnelse som handler om bekymring for konsekvensene av strukturering i kystflåten (Innst. S. nr 238 (2006-2007) punkt 4.2). Fremskrittspartiets standpunkt ville imidlertid samtidig medført at langt flere enn de to fiskerne som omtales i artikkelen, ville blitt sittende i samme situasjon.

Jeg har således ingen planer om å foreslå endringer i det regelverket som nå er fastsatt, etter Stortingets behandling av saken.