Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1339 (2006-2007)
Innlevert: 03.09.2007
Sendt: 04.09.2007
Besvart: 11.09.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): De nye takseringsreglene for formuesverdier på skog skulle etter forutsetningene begrenses av en total økning på 10 mill og av en maks. økning på 30 pst. i snitt for skattyterne. Det er stor usikkerhet om dette blir resultatet blant landets skogeiere, og det synes som om mange får betydelig større skatteøkninger.
Hvorfor vil ikke finansministeren offentliggjøre tallene fra takstendringene som nå foreligger hos departementet?

Begrunnelse

I Stortingets spørretime 18. april 2007 sier finansministeren følgende om de nye takseringsreglene for ligningsverdier av skogeiendommer:"Jeg er opptatt av at virkningene av de nye takseringsregler ikke blir en helt annen enn forutsatt. Jeg har derfor bedt Skattedirektoratet om å undersøke nærmere endringene i formuesverdier så snart selvangivelsene med de nye innrapporterte formuesverdier foreligger".
Ifølge fremdriften i takseringen foreligger verdiene nå. Departementet og statsråden har kunnskap om de samlede nivåene og om utslagene i forhold til forutsetningene i budsjettet for 2007. Tallene må derfor kunne offentliggjøres straks.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Som påpekt i spørsmålet er jeg opptatt av at virkningen av de nye takseringsreglene ikke blir en helt annen enn forutsatt. Departementet har derfor i samarbeid med Skattedirektoratet foretatt en nærmere gjennomgang av virkningen av de vedtatte reglene for formuesverdsettelse av skog med utgangspunkt i de nye innrapporterte ligningsverdiene og de tidligere ligningsverdiene. Konklusjonen av denne gjennomgangen vil i tråd med vanlige prosedyrer bli presentert i forbindelse med framleggelsen av budsjettet for 2008 den 5. oktober.