Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1342 (2006-2007)
Innlevert: 04.09.2007
Sendt: 04.09.2007
Besvart: 11.09.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Det arbeides for å få flere landinger av fisk til Egersund havn, og det vurderes i den forbindelse etablering av en samlesentral. Dalane Næringshage har bedt departementet medvirke til at man kan få mer tilsvarende rammevilkår som det anlegg man konkurerer med i Danmark har. Konkret er det bedt om at det åpnes for at fartøy ikke må ligge til kai ved anlegget inntil lasten er ferdig veid opp og sluttseddel signert.
Hvordan vurderer departementet denne problemstillingen, og når vil nevnte forespørsel bli besvart?

Begrunnelse

Egersund havn har over flere år hatt posisjon som en av Norges største fiskerihavner målt i mottatt kvantum fisk. Denne posisjonen utfordres stadig, blant annet fordi store volum med fisk, som kunne vært levert i Norge landes i Danmark. En av årsakene til dette er ulike rammevilkår.
Potensialet for verdiskaping innen både hvitfisk og pelagisk fisk er betydelig større enn det som utnyttes i dag. Dette potensialet er man i Sør-Rogaland opptatt av å utnytte. Det er i den forbindelse planene om en samlesentral er lansert, og departementet er kontaktet vedrørende ordningen med landligge mens man venter på ferdig lossing og signering av sluttseddel.
I Danmark er ordningen slik at straks fangsten er levert, kan fartøyet legge kursen mot fiskefeltet igjen. Både fiskere og de som driver mottaksanlegg er overbevist om at forskjellen i regelverk på dette punktet er årsaken til, eller medvirkende årsak til, at fangster som kunne vært levert i Norge, går til Danmark.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Representanten Kvassheim viser til at det er ulike rammevilkår ved landing av fisk i Norge og Danmark. Fartøy som lander fangst i Norge får ikke gå fra anlegg før fangsten er veid og sluttseddel er signert, mens regelen i Danmark er at fartøyet kan gå fra anlegget straks fangsten er losset. Det hevdes at næringsaktørene mener dette fører til at fangster som kunne vært levert i Norge, leveres i Danmark.

Jeg vil innledningsvis peke på at en god kontroll med uttaket av fisk er en av de grunnleggende forutsetningene for en ansvarlig forvaltning av ressursene. I Norge utføres ressurskontrollen av Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene. Formålet med ressurskontrollarbeidet er å sikre at det kvantum som blir landet samsvarer med de opplysningene som blir gitt til myndighetene.

Jeg har i hele min periode som fiskeri- og kystminister satt fokus på kampen mot ulovlig fiske og en best mulig ressurskontroll. Dette gjelder ikke bare ulovlig fiske i Barentshavet, men at ressurskontrollen også i Norge skal være så god som mulig. En best mulig ressurskontroll kommer ikke minst næringsaktørene selv til gode.

I Norge landes det hver eneste dag fisk på svært mange anlegg langs hele kysten. Det sier seg selv at det verken er mulig eller ønskelig for myndighetene å være til stede å føre kontroll med alle landinger. Derfor er det viktig at de systemene man har for å gi opplysninger om fangsten er så gode som mulig.

Ved landing av fangst i Norge skal den som leverer og den som mottar fangst fylle ut og signere en landings- eller sluttseddel, der art og kvantum mv skal være utfylt. Denne seddelen skal signeres av begge parter før det leverende fartøyet forlater anlegget. Dette følger av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk § 6. Kravet til at både fisker og anlegg skal signere på seddelen før fartøyet forlater anlegget, samtidighetskravet, er ett av de grunnleggende elementene i seddelsystemet og ressurskontrollen. Dette skal sikre at det blir oppgitt korrekt kvantum på seddelen, og at kvoteavregningen gjennom det blir korrekt. Videre skal dette kravet sikre at fisker får korrekt oppgjør for levert fangst.

For norske fiskere gjelder disse pliktene også ved landinger i utlandet, men pliktene gjelder ikke for utenlandske landanlegg. Således gjelder kravet om at fisker ikke kan forlate anlegget også for norske fartøy som leverer i utlandet.

Jeg har forståelse for at man i Dalane har fokus på å få landet mest mulig norskfanget fisk i regionen. Likevel vil jeg understreke at det ikke kan være slik at vi skal endre våre kontrollregler når de synes strengere enn regler for kontroll i andre land. Det avgjørende må være hvilke krav som er nødvendige for å sikre en god norsk ressurskontroll. Som et eksempel har norske kontrollmyndigheter i noen år samarbeidet med EU og Færøyene for å styrke kontrollen med pelagiske landinger. Ofte har norske kontrollregler vært modell for utviking av felles og styrkede kontrollregler. Når det er sagt har Fiskeridirektoratet et kontinuerlig fokus på at kontrollregelverket skal sikre en tilstrekkelig kontroll og samtidig ikke legge unødvendige hindringer på næringsutøverne.

Kravet til at fartøy ikke får forlate anlegget før seddel er utfylt, er et av de mest sentrale i norsk ressurskontroll, og dersom man skal lempe på det kravet, kan man ikke gjøre det utelukkende for fangst som landes i Dalane. Det vil ha konsekvenser for alle landinger av fangst i Norge. Som nevnt gjelder landings- og sluttseddelforskriften for norske fartøy også når de leverer i utlandet, slik at det også ved landinger i utlandet skal fylles ut en landingsseddel før fartøyet forlater anlegget. Jeg har derfor nylig bedt Fiskeridirektoratet om å se på praktiseringen av regelverket for så langt det er mulig sikre at norske fartøy må forholde seg til samme plikter enten de leverer i Norge eller utlandet. Dalane Næringshage har fått melding om dette, slik at de kan komme med innspill til Fiskeridirektoratet i denne prosessen.

Jeg vil også peke på at det ligger en fleksibilitet i landings- og sluttseddelforskriften ved at fangsten landes og veies sortert på art, slik at selve størrelsessorteringen kan skje på landanlegget i ettertid, og at seddel i henhold til størrelsessortering kan korrigeres senere. Dersom fartøyene har sortert fangsten på art før landing, vil dette kunne legge til rette for kortere liggetid ved landing. Jeg vil be Fiskeridirektoratet om å informere Dalane Næringshage nærmere om hvordan landings- og sluttseddelforskriften er å forstå på dette området, for å bidra til mest mulig smidig gjennomføring av landing av fangster innenfor gjeldende regelverk.