Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1343 (2006-2007)
Innlevert: 04.09.2007
Sendt: 04.09.2007
Besvart: 11.09.2007 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Vedafjellet radarstasjon på Nordre Eigerøy i Eigersund er fraflyttet. Stasjonen består i tillegg til en større bygning av et uteareal og en dome på toppen av Vedafjellet.
Hvordan stiller statsråden seg til at det inngås en avtale med Eigersund kommune som åpner for at allmennheten kan benytte dette arealet og domen brukes til kulturformål?

Begrunnelse

Vedafjellet radarstasjon på Nordre Eigerøy er fraflyttet. Anlegget står i dag til forfall, og deler av området er usikret, slik at det representerer en fare for folk som ferdes der. Egersund Byutvikling har søkt om å få en avtale som åpner for leie av domen på toppen av Vedafjellet, slik at den kan brukes til kulturformål. Utearealet på den nedlagte stasjonen egner seg meget godt til friluftsformål og ulike typer arrangement.
Formannskapet i Eigersund kommune har sluttet seg til Egersund Byutvikling sine planer og ønske om at det inngås en avtale som åpner for bruk av utearealet og domen.
Forrige regjering la opp til at fraflyttede forsvarseiendommer kunne frigjøres og avhendes til de kommunene hvor anleggene er lokalisert. Dagens regjering har gjort det klart at den vil videreføre denne politikken. For anlegget på Nordre Eigerøy er situasjonen uavklart, og anlegget bærer preg av at det er ute av bruk og ikke vedlikeholdes.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Fremtidige behov for eiendommen er under vurdering i Forsvaret, uten at det foreligger noen konklusjon i øyeblikket, Avklaringsprosessen vil bli fulgt opp og avgjørelse forventes før årsskiftet.

Dersom konklusjonen blir at Forsvaret ikke lenger har behov for eiendommen, sier leieavtalen at den går vederlagsfritt tilbake til grunneier. Forsvarsbygg vil da gjennomføre opprydding og sikring av området før det tilbakeleveres. Fremtidig disponering må bli en sak mellom grunneier og kommunen som reguleringsmyndighet

Forsvarsdepartementet er gjort kjent med at luken som sikrer anlegget mot uønsket adgang er skåret opp med vinkelsliper. Forsvarsbygg har sendt ut folk for å sikre åpningen, slik at barn og andre ikke skal komme til skade.