Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1345 (2006-2007)
Innlevert: 04.09.2007
Sendt: 04.09.2007
Besvart: 12.09.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Det er en felles ambisjon at flere skal reise kollektivt. Særlig i og rundt de store byene er det viktig å motivere flere til å reise med buss og tog fremfor privatbil. Regjeringen har foreslått at det bør innføres en rushtidsavgift for å tvinge flere til å reise kollektivt. Akershus Høyre har foreslått at det bør innføres èn takstsone i Akershus. Det vil gjøre det vesentlig billigere å pendle til Oslo fra akershuskommunene på Romerike og i Follo.
Vil statsråden åpne for et spleiselag med Akershus for å få dette til?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Innledningsvis vil jeg påpeke at regjeringen ikke har foreslått at det bør innføres en rushtidsavgift for å tvinge flere til å reise kollektivt. Regjeringen har ved flere anledninger presisert at det er opp til lokale myndigheter hvorvidt de ønsker å innføre rushtidsavgift. Samferdselsdepartementet har imidlertid på faglig grunnlag uttalt at rushtidsavgift er et fornuftig tiltak for å redusere miljø og fremkommelighetsproblemer i større byer.

Når det gjelder spørsmålet om jeg vil åpne for et spleiselag med Akershus fylkeskommune for å innføre en takstsone i Akershus, er det viktig å poengtere at det er Akershus fylkeskommune som har ansvaret for den lokale kollektivtransporten i fylket. I dette ansvaret ligger valg av tilskudd, takster og rutetilbud. I den sammenheng vil jeg også minne om at fylkeskommunene under denne regjeringen har fått kraftig styrket økonomi, noe som gjør dem bedre i stand til å prioritere kollektivtransporten innenfor de ordinære budsjettrammene.

Et viktig statlig virkemiddel for å oppnå økt andel reisende med kollektivtransport er Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. Bakgrunnen for at belønningsordningen ble innført i 2004 var en målsetning om lavere vekst i personbiltrafikken i storbyområdene. Gjennom belønningsordningen premieres byområder hvor det føres en transportpolitikk som gir, eller forventes å gi, en slik utvikling. Belønningsordningen har nylig blitt evaluert av eksterne konsulenter. Evalueringen viser at belønningsordningen har gitt et positivt bidrag til kollektivtransporten i byene som har tatt del i ordningen, men har hatt mindre effekt enn man kunne håpe på. Ordningen har i liten grad bidratt til å redusere bilbruken.

Når byene inviteres til å søke om midler, forutsetter Samferdselsdepartementet at søknaden fra Oslo kommune utformes i samarbeid med Akershus fylkeskommune. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har i perioden 2003-2006 mottatt 125 millioner kroner fra belønningsordningen for å styrke kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Dersom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i fellesskap ønsker å prioritere innføring av en takstsone i Akershus, er det ingenting som står i veien for at midlene fra belønningsordningen brukes til dette.

Jeg vil for øvrig invitere til en samling med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune etter at man har konstituert seg etter valget for å diskutere hvilke planer og mål man lokalt har for å bedre fremkommeligheten og miljøet. Dette er en del av departementets arbeid opp mot ny NTP.