Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1346 (2006-2007)
Innlevert: 04.09.2007
Sendt: 04.09.2007
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 11.09.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I 2005 fikk Blå Kors midler til et fattigdomsprosjekt fra Regjeringen. Gjennom prosjektet har mange rusmiddelmisbrukere blitt sysselsatt, og det er etablert meningsfulle fritidsaktiviteter og nettverksbygging, samt matutdeling til fattige. Finansieringen fra Sosial- og helsedirektoratet opphører fra nyttår, og i Oslo kommune er det ingen tilgjengelige midler til videreføring.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at prosjektet videreføres og dermed prioritere helhetlig oppfølging av rusmiddelmisbrukere?

Begrunnelse

Tilbakemeldinger fra rusfeltet tyder på at den helhetlige oppfølgingen av rusmiddelavhengige er for dårlig. Oppfølging med fokus på å bygge nettverk slik at rusmiddelavhengige etter behandling kan få et nettverk og en meningsfull fritid, er viktig. Mange av deltakerne i prosjektet har gått fra å være misbrukere til å bli arbeidende fritidsledere i løpet av to år. Prosjektets midler brukes også til å dele ut mat til Oslos fattige. Arbeidet med dette utføres i stor grad av frivillige med rusmisbrukerbakgrunn. Her er veien kort fra å få hjelp til å gi hjelp og få ny mening med livet. Hvis ikke prosjektet kan videreføres fra nyttår, bortfaller et fattigdomsbekjempende nettverksprogram for et stort antall rusmisbrukere i Oslo. Når vi vet at rusmiddelavhengige er sykere og har høyere dødelighet enn andre, at det finnes inntil 15 000 mennesker som er sprøytemisbrukere, og at 30 000 mennesker kan ha et alkoholproblem som trenger behandling, så er bortfall av et slikt fattigdomsprosjekt svært uheldig. Rusmiddelavhengige har som alle andre behov for å høre til, ha et trygt sted å bo, ha venner og familie og en studieplass eller jobb, føle seg verdsatt og få lov til å bidra.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det ble i statsbudsjettet for 2005 bevilget 10 mill. kroner for å styrke og prøve ut modeller for aktivisering og arbeidstrening av personer med marginal eller liten tilknytning til arbeidsmarkedet i regi av frivillige organisasjoner. Målgruppen er personer som står svært langt fra arbeidsmarkedet, og som i mange henseender er sosialt ekskludert. Siktemålet for enkelte vil kunne være rehabilitering, inkludering og økt livskvalitet, mens andre vil kunne nyttiggjøre seg mer arbeidsrettede tiltak.

Det er Sosial- og helsedirektoratet som har ansvaret for forvaltningen av tilskuddsmidlene, og det ble i 2005 gitt tilskudd til 19 ulike tiltak i regi av frivillige organisasjoner. De fleste tiltakene har en treårig prosjektperiode. Det har vært krav om fornyet søknad hvert år. Tilskudd har generelt vært gitt for ett år om gangen. Blå Kors har i perioden 2005-2007 mottatt i alt 4 455 000 kroner til prosjektet "Steg for steg".

Sosial- og helsedirektoratet har igangsatt en evaluering av ordningen. En underveisrapport som ble lagt fram ved årsskiftet 2006-2007, gir positive vurderinger av tiltaket. Sluttrapport fra evalueringen vil foreligge innen utgangen av første kvartal 2008.

Jeg er kjent med at det i høst har vært kontakt mellom Sosial- og helsedirektoratet og Blå Kors og andre organisasjoner om midler til det aktuelle formålet i 2008. Direktoratet har i denne kontakten vist til at man er usikker på om dette vil bli en fast ordning. Hvis ordningen videreføres, vil midlene normalt lyses ut. I en slik søknadsrunde må også prosjekter som tidligere har fått tilskudd søke.

Regjeringen har som mål å avskaffe fattigdom gjennom universelle velferdsordninger, sterke fellesskapsløsninger og ved å gi alle mulighet til å delta i arbeidslivet. Det er i regjeringens handlingsplan, som ble lagt fram sammen med statsbudsjettet for 2007, vist til at det er behov for en bred og langsiktig innsats for å forebygge og avskaffe fattigdom, og at regjeringen vil følge opp den særlige innsatsen mot fattigdom i de årlige statsbudsjettene. Den aktuelle tilskuddsordningen inngår som ett av flere tiltak i regjeringens samlede innsats mot fattigdom. Regjeringen vil redegjøre for videre satsing knyttet til dette og andre innsatsområder i statsbudsjettet for 2008 som legges fram 5. oktober 2007.