Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1349 (2006-2007)
Innlevert: 04.09.2007
Sendt: 05.09.2007
Besvart: 12.09.2007 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Er det aktuelt å justere regelverket for tildeling av bostøtte, slik at personer som mottar rehabiliteringspenger m.m. og som bor i privat leid bolig også kan søke om bostøtte, uavhengig av hvordan boligen er finansiert?

Begrunnelse

I Husbankens regelverk for tildeling av bostøtte framkommer det at personer som mottar enkelte typer offentlige livsoppholdsytelser (rehabiliteringspenger m.m.) kan søke om bostøtte. Det stilles ikke krav til hvordan boligen er finansiert dersom den er selveid eller er kommunalt eid. Dersom den er leid i det private leiemarkedet, må imidlertid boligen være finansiert gjennom noen av Husbankens subsidierte låneordninger.
Jeg antar at regelverket skyldes et ønske om å unngå at boligpolitiske ordninger skal være målrettet, og ikke virke prisdrivende i det private leiemarkedet. For personer i en vanskelig livssituasjon, som for eksempel kun har folketrygdens minsteytelser som inntekt, kan imidlertid denne avgrensningen virke urimelig og vilkårlig.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Formålet med bostøtteordningen er blant annet å hjelpe barnefamilier, eldre, uføre og andre med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i en god og hensiktsmessig bolig. Krav til boligen i bostøtteregelverket skal sikre og stimulere til gode boliger. Boliger som mangler grunnleggende funksjoner bør derfor ikke omfattes av bostøtten. Ved å ha noen krav til boligen unngår også staten å støtte dårlige boligløsninger, som hybelhus. På den annen side skal boligene være nøkterne, slik at støtten ikke går til unødvendig dyre boliger.

Kravet til finansieringskilde i bostøtteregelverket er utformet ut fra historiske årsaker. Bostøtten skulle opprinnelig være en støtte for låntakere i Husbanken med svak økonomi. Kravet om finansiering i Husbanken skulle også sikre mottakeren en god, men samtidig nøktern boligstandard. Dette er grunnen til at det for blant annet husstander med mottakere av rehabiliteringspenger stilles krav til finansiering for privat, leid bolig.

Jeg mener at finansieringskravet vanskelig kan forsvares ut fra dagens innretning av bostøtten, og at kravet skaper en uheldig forskjellsbehandling av søkerne. Det har de siste årene vært gjennomført en rekke forenklinger av bostøtteregelverket, og kravet til finansiering har blitt frafalt for stadig flere grupper. I Soria Moria-erklæringen og i St.prp. nr. 1 (2005-2006) har regjeringen varslet en gjennomgang av bostøtten. I denne forbindelse vil jeg også foreta en vurdering av finansieringskravet.