Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1350 (2006-2007)
Innlevert: 05.09.2007
Sendt: 05.09.2007
Besvart: 13.09.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Når man skylder barnebidrag og får igjen på skatten, skal utestående barnebidrag først bli trukket ifra. Ved skatteoppgjøret i år har Statens innkrevingssentral eller ligningsmyndighetene gjort en feil som medfører at dette ikke er skjedd i hele 31 kommuner. Det gjør det enda verre at det ikke er gitt noen informasjon om forholdet fra offentlige myndigheter.
Hva vil finansministeren gjøre for å rette opp i dette slik at aleneforeldre ikke blir økonomisk skadelidende som følge av feilen?

Begrunnelse

Det ønskes opplyst hvor mange personer dette gjelder, samt hvor stort beløp det er snakk om totalt. Det ønskes også opplyst hvilke kontrollrutiner man har for å hindre at dette skal skje, hvorfor rutinene har sviktet, samt hva finansministeren mener bør utbedres i systemet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I forkant av skatteavregningen mottar Skattedirektoratet informasjon om utestående krav fra flere offentlige etater, slik at de kan motregnes mot eventuelle tilgodebeløp skatt. Dette gjelder blant annet krav på bidragsgjeld fra NAVI - Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral (tidligere Trygdeetatens innkrevingssentral), krav fra Statens innkrevingssentral, krav fra skatteoppkrevere, og krav på arveavgift og merverdiavgift fra skatteetaten. Motregningskravene må fremsettes kort tid før avregning, slik at kravene er mest mulig korrekte, og det er et stort antall motregningsbegjæringer som mottas på dette tidspunktet.

På grunn av svikt i rutinene ble motregning for bidragsgjeld ikke gjennomført for 33 av landets 431 kommuner ved skatteavregningen i juni 2007. Dette medførte at anslagsvis 1 200 bidragsskyldnere mottok til sammen ca. 8 mill. kroner i tilgodebeløp som skulle vært motregnet mot bidragsgjeld. Dersom motregning hadde blitt gjennomført ville NAVI mottatt gjennomsnittlig ca. 6 600 kroner per bidragspliktig.

Skatteetaten har gjennomført motregning mot bidragsgjeld gjennom mange år, og har utviklet gode rutiner for utveksling av informasjon mellom skatteetatens og arbeids- og velferdsetatens datasystemer. Skatteetaten innfører i år et nytt datasystem for skatteinnkreving. Dette systemet ivaretar motregning mot bidrag på lik linje med tidligere system. Ved tidspunktet for skatteavregningen i juni hadde 92 kommuner tatt det nye systemet i bruk, og motregning fungerte godt for 59 av kommunene. De øvrige 33 kommunene gikk over til å bruke nytt system kort tid før skatteavregning. En svikt i rutinene medførte at skatteetaten i denne hektiske perioden ikke fanget opp at etaten ikke hadde mottatt motregningskrav fra NAVI for disse kommunene.

Jeg beklager de uheldige konsekvensene rutinesvikten i skatteetaten har fått for enkelte bidragsmottakere. Samtidig vil jeg bemerke at kravet mot bidragsyter består, og at dette beløpet fortsatt skal innkreves av NAVI. Konsekvensen av manglende motregning av bidragsgjeld er dermed at det vil ta noe lenger tid før bidragsmottaker får pengene.

Skatteetaten har ikke mulighet til å gå ut med informasjon om manglende motregning til den enkelte bidragsmottaker, da etaten ikke kjenner det underliggende forhold knyttet til det enkelte krav. I tillegg har skattetaten taushetsplikt om enkeltpersoners økonomiske forhold.