Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1352 (2006-2007)
Innlevert: 05.09.2007
Sendt: 06.09.2007
Besvart: 12.09.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil landbruks- og matministeren bidra til at det er mulig å videreutvikle Hodne Gartneri på Bryne, gjennom å følge de lokale anbefalingene om fradeling, slik at denne produksjonen ikke forsvinner til utlandet?

Begrunnelse

I Norsk målestokk er Hodne Gartneri i Klepp et stort gartneri innen helårsproduksjon av prydplanter og potteplanter. På en relativ liten gård i jærsk målestokk har familien Hodne klart å etablere en produksjon som gir årlig en omsetning på 11-12 millioner kroner. Produksjonen skjer gjennom bruk av miljøvennlig biogass fra Sele bossplass. Nå står familien overfor et valg om å enten investere betydelig i å utvide driften for å møte den internasjonale konkurransen, eller å legge ned virksomheten. For å kunne satse ønsker de å sikre hjemmegården. Derfor har de søkt om å fradele areal til gartnerivirksomheten. Dette har et en enstemmig kommune og Fylkeslandbruksstyre sluttet seg til. Statens Landbruksforvaltning sa imidlertid nei og nå er saken anket inn for avgjørelse i departementet.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Spørsmålet som representanten stiller knytter seg til avgjørelsen av en søknad om deling etter jordloven der Statens landbruksforvaltning har omgjort fylkeslandbruksstyrets delingssamtykke og nektet deling.

Vedtaket om å nekte deling er etter det jeg har fått opplyst av Statens landbruks-forvaltning påklaget, men er foreløpig ikke kommet departementet i hende for klageavgjørelse.

Ettersom spørsmålet som representanten stiller knytter seg direkte til en forvaltningssak som ikke er endelig avgjort, finner jeg det ikke riktig å gå nærmere inn i saken og ta stilling til spørsmålet nå.

På generelt grunnlag vil jeg imidlertid gi uttrykk for at en samlet utnytting av eiendommens ressurser i alminnelighet er avgjørende for å sikre verdiskaping, levende bygder og robuste lokalsamfunn. I spesielle tilfeller kan likevel samfunnshensyn tilsi at det kan gis delingssamtykke.