Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1353 (2006-2007)
Innlevert: 06.09.2007
Sendt: 06.09.2007
Besvart: 14.09.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Ved fordeling av prosjektmidler fikk Sykehuset Østfold kun 1 mill. av de 20 mill. kr. som ble tildelt Helse sør-øst.
Vil statsråden vurdere å tilleggsbevilge midler slik at Intermediæravdelingen i Halden kan videreføres, og slik at kompetansehevingsprosjektene i sykehjemmene i Moss og Sarpsborg kan igangsettes?

Begrunnelse

Den 30. 08. 2007 ble listen over prosjekter som vil få tildelt øremerkede midler fra departementet til utvikling av lokalsykehusene offentlig.
Av den totale potten på 50 millioner kroner får Sykehuset Østfold kun 1 million. Helse Sør-Øst RHF få tildelt 20 mill kr. fordelt på 18 prosjekter, men kun 1 av de omsøkte prosjektene i Østfold er tatt med. Totalt hadde Sykehuset Østfold søkt om 8,3 mill. kr. i prosjektmidler pr. år, og da er det grunn til å være skuffet over kun å få et engangsbeløp på 1 mill. kr.
Søknadene lå slik undertegnede ser det, klart innenfor rammen av hva det kunne bevilges midler til, og behovet for gjennomføringen av disse prosjektene er stort.
Sykehuset Østfold hadde søkt om 3,8 mill. pr. år i prosjektmidler til å "øke kompetansen i sykehjemmene" i Sarpsborg og Moss, tilsvarende prosjektet som er gjennomført i Fredrikstad. Det ble dessverre ikke bevilget noe til disse prosjektene.
Dette ville vært et bidrag for å bedre standarden på eldreomsorgen i Østfold som sannsynligvis har den største underdekningen av sykehjemsplasser, og som også har et problem med den laveste kompetansen blant ansatte innenfor eldreomsorgen spesielt. Østfoldkommunene er også tapere når det gjelder tildeling av midler til kommunene, og har av den grunn et spesielt stort behov for støtte til kompetanseheving fra spesialisthelsetjenesten.
Sykehuset Østfold hadde også søkt om tilskudd på 4,5 mill. kr. pr. år for å videreføre og eventuelt øke kapasiteten ved den intermediære avdelingen i Halden, samt styrke legeressursen ved DMS. De får nå kun 1 mill. i tilskudd som et engangsbeløp, noe som er langt mindre enn forventet.
Det vil få følger at departementet ikke har prioritert å bevilge nødvendige midler til å videreføre denne avdelingen i Halden som nå står i fare for å bli nedlagt. Det er høyst usikkert hvordan det blir med driften av denne avdelingen fra neste år av, og slik det ser ut, vil det ikke bli noen styrking av dette DMS som var forespeilet en lokalsykehusfunksjon i fremtiden. Jeg ber derfor statsråden om å vurderer om Sykehuset Østfold har andre muligheter til å få ekstratilskudd til disse viktige prosjektene, slik at de kan gjennomføres uten at den øvrige driften ved Sykehuset Østfold svekkes ytterligere.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Prosjektmidlene det vises til er en tilleggsbevilgning på 50 mill. kroner vedtatt av Stortinget i vår etter forslag fra Regjeringen, jf. St. prp. nr. 44 (2006-2007) og Innst. S. nr. 167 (2006-2007) kap. 732, post 70. Bevilgningen er en oppfølging av rapporten "Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede" (mars 2007). Formålet er å bidra til videreutvikling av lokalsykehusene og samhandling med de kommunale tjenestene.

Det ligger et omfattende forarbeid til grunn for utvelgelsen av de prosjektene som tildeles øremerkede midler fra departementet over denne bevilgningen. Helseforetakene har utarbeidet 109 søknader som er oversendt de regionale helseforetakene. På bakgrunn av samlet prosjektportefølje og de regionale helseforetakenes prioriteringer, har departementet gjennomført den endelige saksbehandling og beslutning om tildeling av midler. Det er valgt ut 42 prosjekter ut fra en samlet helhetsvurdering, med utgangspunkt i relevans i forhold til nevnte rapport om lokalsykehusene, der følgende kategorier tiltak er tildelt midler.

" Tiltak for utvikling av akuttfunksjonene ved lokalsykehusene, herunder tiltak for en bedre akuttmedisinsk kjede i samarbeid med primærhelsetjenesten.

" Tiltak for å utvikle modeller for en helhetlig svangerskaps- og fødselsomsorg.

" Bedre samhandling, både innen spesialisthelsetjenesten og mellom primærhelsetjenesten og sykehusene, herunder tiltak for å bedre tjenestene til syke eldre og kronisk syke.

" Innføring av ny teknologi ved omstilling av virksomheten, og utprøving av nye modeller for organisering.

Som representanten Vigdis Giltun viser til, vil Sykehuset Østfold HF motta 1 mill. kroner som bidrag til fortsatt drift av Intermediæravdelingen i Halden. I 2005 fikk samme avdeling tildelt 4 mill. kroner over revidert nasjonalbudsjett. Samlet vil dette tiltaket ha mottatt 5 mill kroner i ekstra statlige stimuleringsmidler siden 2005. Midlene er tildelt fordi avdelingen har vært ansett som et godt eksempel på samhandlingstiltak som bidrar til helhetlige og sammenhengende behandlingskjeder, noe som er særlig viktig for pasienter med langvarige og sammensatte behov. Prosjektet er verdsatt i departementet som et viktig og framtidsrettet tiltak for utvikling av den framtidige helsetjenesten, og som det derfor er funnet rom for innenfor de avsatte øremerkede bevilgningene. Begge de nevnte bevilgningene fra Stortinget er imidlertid ekstra statlige stimuleringstiltak, bl.a. for modellutvikling. Framover vil det være en viktig oppgave for Halden kommune og Sykehuset Østfold å komme frem til et varig opplegg for håndtering av drift og fordeling av utgifter innen de ordinære driftsbudsjetter.

Jeg vil imidlertid understreke at tiltak for å styrke samhandlingen mellom tjenestenivåene skal være et prioritert område i helsetjenesten, jf. for eksempel Oppdragsdokument 2007 til de regionale helseforetakene. Selv om hovedtyngden av utfordringene må løses lokalt og i den utøvende tjenesten, skal vi fra sentralt hold bidra til å legge forholdene til rette for å understøtte utviklingen. I denne sammenheng vil jeg vise til den nasjonale rammeavtalen mellom departementet og Kommunenes sentralforbund om samhandling på helse- og omsorgsområdet, som ble inngått i juni i år.