Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1356 (2006-2007)
Innlevert: 06.09.2007
Sendt: 07.09.2007
Besvart: 12.09.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Ifølge DN 6.9 foregår det vurderinger av en mulig reduksjon i statens eierandel i Entra Eiendom. Norwegian Property ønsker en sammenslåing. Salget av BaneTele ble gjenstand for kritikk knyttet til forskjellsbehandling.
Vurderer Regjeringen en reduksjon av eierandelen i Entra, og vil Regjeringen generelt i forbindelse med privatiseringsprosesser sikre åpenhet, at alle alternativer blir utredet, likebehandling av interessenter og at statens verdier blir ivaretatt?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Det foreligger ingen fullmakt fra Stortinget til regjeringen om helt eller delvis salg av statens aksjer i Entra Eiendom AS. Regjeringen fremmet ikke noe slik forslag i St. meld. nr. 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap. Ved behandlingen av denne meldingen i Stortinget 17. april i år ble det behandlet to forslag om å redusere statens eierandel i Entra jf Innst. S. nr 163 (2006-2007). Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti foreslo en fullmakt til å redusere statens eierandel ned til 34 prosent gjennom en børsnotering eller emisjon. Høyre og Venstre foreslo at staten skulle selge seg helt ut av Entra Eiendom. Begge forslagene ble nedstemt i Stortinget.

På dette grunnlaget har Regjeringen ikke gitt noen åpning for at Entra Eiendom AS skal privatiseres. Dersom det skulle være aktuelt å revurdere dette, ville det være et spørsmål som eventuelt måtte legges fram for Stortinget. Jeg har i dag ingen planer om et slikt framlegg.

Ved salg av aksjer eller ved gjennomføringen av andre former for transaksjoner er departementet alltid nøye med å overholde hensyn til likebehandling av aktører, åpenhet innenfor de rammer hensynet til forretningsmessige forhold setter, utredning av alternativer og ivaretakelse av statens verdier.