Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1357 (2006-2007)
Innlevert: 06.09.2007
Sendt: 07.09.2007
Besvart: 13.09.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): For å unngå at Høgskolen i Buskerud, avd. Drammen, (Papirbredden - Drammen kunnskapspark), må redusere sine studietilbud, subsidierer Drammen kommune husleien. Dette fordi regjeringspartiene ikke støttet FrP og Høyre i å bevilge 3 millioner ekstra til ekstraordinært husleietilskudd.
Vil ministeren sørge for at det blir bevilget dette i statsbudsjettet for 2008, ev. mer, og hva vil ministeren gjøre for at Drammen kan komme inn under tilskuddsordningen til studentboliger?

Begrunnelse

Drammen har ambisjoner om å utvikle Drammen som en sterkere kunnskapsby, herunder å bli en attraktiv by for studenter.
Da undertegnede deltok i en paneldebatt på Papirbredden om studentpolitikk forrige uke, kom det frem at alle partier ville at Drammen skal bli en sterkere studentby. Altså en tverrpolitisk enighet på lokalt plan. Det å studere i Drammen har blitt meget populært de senere år, og det er lange ventelister for å studere. Imidlertid har den økte satsningen på høyere utdanning - og da spesielt i Drammen - uteblitt fra den rød-grønne regjeringen. Sammenligner man Drammen med andre studiesteder i Norge, har Drammen dessverre kommet dårlig ut mht. nye studieretninger og flere studieplasser.
På Papirbredden er det ca 1800 studenter i studieåret 2007 fordelt på de tre utdanningsinstitusjonene (Hibu, BI og Hit).
Høgskolen i Buskerud, BI og andre utdanningsaktører samt Studentskipsnaden i Buskerud er samkjørte i å arbeide for at det etableres flere studieplasser og at det legges vekt på å styrke studentvelferdstiltak som bygging av studentboliger. Studentskipnaden i Buskerud har påpekt at det er et klart behov for å bygge flere studentboliger i Drammen. Det er i gang med å bygges 112 studentboliger i tilknyttning til studenthuset (aktivitets- helsesenter og bolighus) like ved Papirbredden. Imidlertid trengs det flere enn 112 studentboliger. Som Drammens ordfører har påpekt i et brev til kunnskapsministeren om behov for å komme inn under tilskuddsordningen til studentboliger på grunn av Drammen har blitt et pressområde. Slik sammenlignbare byer som Stavanger og Trondheim kommer inn under tilskuddsordningen til studentboliger.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Jeg er godt kjent med den omfattende aktiviteten som Høgskolen i Buskerud driver i Drammen, blant annet etter å ha deltatt ved den offisielle åpningen av lokalene i mars 2007.

Prosjektet Papirbredden - Drammen Kunnskapspark var i utgangspunktet forutsatt realisert som et kurantprosjekt, dvs. at kostnader til husleie og utstyr skulle dekkes innenfor høyskolens egne rammer. Kunnskapsdepartementet tildelte likevel i 2006 4,5 mill. kroner til Høgskolen i Buskerud til inventar og utstyr til de nye lokalene i Papirbredden. I statsbudsjettet for 2008 vil det bli foreslått å avsette ytterligere 3 mill. kroner til inventar og utstyr. I tillegg er det gitt et tilskudd til husleie på 1,5 mill. kroner fra 2007.

Alternativet til å realisere prosjektet som et kurantprosjekt hadde vært å gjennomføre byggeprosjektet som et ordinært statlig byggeprosjekt der realisering hadde skjedd gjennom prioritering i statsbudsjettet i konkurranse med andre store statlige investeringsprosjekt.

Studentsamskipnaden i Buskerud har i de tre siste årene fått tilsagn til bygging av 132 hybelenheter i studentboligprosjektet Børsa i Drammen. Prosjektet forventes å være ferdigstilt for innflytting høsten 2008.

Studentsamskipnaden i Buskerud informerte i brev til departementet av 12. juli 2007 om at de ikke kom til å benytte seg av tilskudd til 20 av hybelenhetene som opprinnelig ble gitt til studentboligprosjektet Børsa. Det ble fra studentsamskipnadens side søkt om omfordeling av tilskuddene. Søknaden ble godkjent og de urealiserte tilskuddene skal brukes til studentboligprosjektet Losjeplassen i Drammen.

I St. prp. nr 1 (2006-2007) formidlet departementet innholdet i Husbankens rapport vedrørende urealiserte tilsagn om tilskudd til studentboligbygging i perioden 1996-2005. På bakgrunn av blant annet denne rapporten arbeider departementet nå med en ny finansieringsmodell for studentboligbygging.

Ut over dette kan jeg ikke kommentere budsjettet for 2008 før St.prp. nr. 1 (2007-2008) legges frem 5. oktober.