Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1360 (2006-2007)
Innlevert: 07.09.2007
Sendt: 10.09.2007
Besvart: 18.09.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Helse Vest vil på sikt legge behandlingstilbudet legemiddelassistert rehabilitering inn under sykehusene, fremfor å benytte ideelle institusjoner. KrF mener en slik politikk vil svekke behandlingstilbudet til rusmiddelavhengige, og undergrave de ideelle rusinstitusjonenes plass i behandlingstilbudet.
Er det Regjeringens politikk at offentlige sykehus i Helse Vest skal overta all legemiddelassistert rehabilitering av rusmiddelavhengige?

Begrunnelse

Helse Vest har forlenget avtalen med Frelsesarmeen om blant annet legemiddelassistert rehabilitering (LAR) av rusmiddelavhengige ut 2010. Når Helse Fonna har bygget opp et eget tilbud og er klar til å overta LAR, kan overtakelse skje før avtalen med Frelsesarmeen går ut. Begrunnelsen til Helse Vest for å legge behandlingstilbudet LAR inn under sykehusene, fremfor å benytte ideelle institusjoner, er at rusmiddelavhengige har høyere risiko for sykdommer og skader, samt psykiske lidelser. Helse Vest mener pasientene vil sikres et helhetlig tilbud dersom LAR-behandlingen legges til sykehusene. Ut fra en slik argumentasjon vil all behandling av rusmiddelavhengige foregå i sykehus. Helse- og omsorgsministeren uttalte i interpellasjonsdebatt i Stortinget 5. desember 2006 at ideelle rusinstitusjoner gjør en utmerket jobb, og at vi trenger disse institusjonene i framtida. I Soria Moria-erklæringen står det at sykehus eid og drevet av frivillige organisasjoner skal sikres gode vilkår gjennom avtaler med det offentlige. Helse Vest går i så måte på tvers av de signalene som helse- og omsorgsministeren har gitt.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Denne regjeringen ser frivillige og ideelle organisasjoner som viktige bidragsytere og samarbeidspartnere innen helse- og omsorgstjenestene. Vår politikk er at helseregionene skal gi sine pasientgrupper det best mulige behandlingstilbudet med både offentlige og private bidragsytere. Når det gjelder tilbudene til rusmiddelavhengige i Norge, gis i dag om lag halvparten av all rusbehandling av frivillige og ideelle organisasjoner gjennom avtaler med de regionale helseforetakene. Disse organisasjonene vil også for fremtiden komme til å ha en viktig rolle på rusfeltet. Når det gjelder Helse Vest RHF viser opplysningene jeg har mottatt at 58 prosent av alle polikliniske konsultasjoner og 80 prosent av alle liggedøgn innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling i regionen i 1. tertial 2007 skjedde hos private aktører.

Ved rusreformen i 2004 fikk de regionale helseforetakene ansvaret for all spesialisert rusbehandling, herunder legemiddelassistert rehabilitering. Et av hovedformålene ved denne reformen var å styrke det helsefaglige tilbudet til rusmiddelavhengige og gi denne gruppen pasientrettigheter når de behandles for sitt rusmiddelmisbruk.

Som helse- og omsorgsminister er jeg opptatt av at LAR-pasienter, på lik linje med øvrige rusmiddelavhengige i spesialisthelsetjenesten, får et best mulig helsetilbud. Et slikt tilbud må ha nødvendig sosialfaglig kompetanse, i tillegg til medisinskfaglig kompetanse som de sammensatte lidelsene til denne pasientgruppen tilsier. Dessuten er samarbeid med kommunale tjenester og private, ideelle organisasjoner særlig viktig.

I brevet fra representanten Tørresdal, blir det spurt om det er regjeringens politikk at offentlige sykehus i Helse Vest skal overta all legemiddelassistert rehabilitering av rusmiddelavhengige. Det er fra regjeringens side ikke en politikk at offentlige sykehus skal overta all legemiddelassistert rehabilitering i Helse Vest.

Helse Vest RHF opplyser at det ifølge den vedtatte rusplanen for regionen er et mål å få et eget LAR-tilbud i hvert helseforetaksområde. For Helse Fonna HF og Helse Stavanger HF sine foretaksområder er det vurdert at LAR-tilbudet på sikt skal legges inn under helseforetakene. Dette er gjort på grunnlag av et ønske om å gi pasientene i LAR et best mulig medisinsk tilbud, et tilbud som i tillegg til ren medikamentoppfølging også har fokus på pasientenes somatiske og psykiske plager. Helsetilsynet i Rogaland har i rapport fra 2007 fra tilsyn med LAR-Rogaland i perioden januar til mars 2007, pekt på at tilgangen til lege er sårbar slik tilbudet er organisert i dag.

For de øvrige helseforetaksområdene har Helse Vest RHF ikke tatt noen endelig beslutning om organisering. Det er i dag Stiftelsen Bergensklinikkene som ivaretar funksjonen som LAR-senter for de øvrige foretaksområdene.

Helse Vest RHF opplyser videre at Frelsesarmeens Bo- og Behandlingssenter som i dag har ansvaret for LAR-senteret i Rogaland, er omforent med Helse Vest RHF om at driften av LAR-senteret skal overføres til Helse Fonna HF så snart helseforetaket er klar til å overta tilbudet og til Helse Stavanger HF senest 2010.