Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1366 (2006-2007)
Innlevert: 10.09.2007
Sendt: 10.09.2007
Besvart: 17.09.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Aksjonærregisteret inneholder mange feil, og systemet fungerer ikke tilstrekkelig, slik man også så i våres da opplysningene ble sendt ut.
Hvilke systemfeil kjenner finansministeren til, hva kan bli konsekvensen av feilene, og hva vil finansministeren gjøre for å rette opp disse, slik at skatteytere for fremtiden får riktige opplysninger?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Ligningsåret 2006 var det første året aksjonærer skulle lignes etter skjermingsmetoden (aksjonærmodellen). Skjermingsmetoden medfører at utbytte og gevinster som overstiger en viss avkastning (skjermingsfradraget) skal beskattes på aksjonærens hånd.

Jeg er kjent med at Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis 2006 (RF 1088) i flere tilfeller inneholdt feil eller forhold som skattyter opplevde som feil. Dette skyldtes mangelfulle eller feilaktige opplysninger fra aksjeselskapene i aksjonerregisteroppgaven, mangelfulle eller feilaktige opplysninger fra skattyter i beholdningsoppgaven, mangelfulle eller feilaktige opplysninger i andre offentlige registre, eller feil behandling i aksjonærregisteret. Aksjonærregisteret er avhengig av korrekte og fullstendige data for å produsere korrekte oppgaver til skattyterne. Feil i aksjonærregisteret kan gi uriktig beskatning for skattyterne.

Skatteetaten arbeider kontinuerlig med å forbedre kvaliteten i aksjonærregisteret. Siden oppgaven ble sendt ut er det iverksatt en rekke tiltak for å bedre kvaliteten på aksjonærregisteret. Blant annet blir de største selskapene undergitt særskilt testing, da feil i disse selskapene rammer svært mange skattytere. Systemfeil har blitt rettet, og det er utarbeidet oversikter over kjente feil, som er gjort kjent internt i skatteetaten og på skatteetatens hjemmesider. Det er brukt ressurser på informasjon til selskapene som innrapporterer til aksjonærregisteret, og likningskontorene har lagt ned mye arbeid for å hjelpe skattyterne til å forstå oppgavene og rette eventuelle feil.

Jeg har fått opplyst at det fortsatt gjenstår enkelte systemfeil. Fram til neste års oppgaveutsendelse vil det derfor pågå et arbeid for å rette disse feilene. Maskinelle kontroller som skal fange opp feil i oppgavene vil bli bygget ut, og det vil bli foretatt grundige tester av systemet. I tillegg legges det opp til en mer effektiv dialog med selskapene om feil i innrapporteringen, slik at feilene kan rettes innen innleveringsfristen.