Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1367 (2006-2007)
Innlevert: 10.09.2007
Sendt: 11.09.2007
Besvart: 17.09.2007 av justisminister Knut Storberget

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Kan statsråden gjøre rede for hvor mange som er straffet for overtredelse av personopplysningsloven § 13, jf § 48 litra e siden loven trådte i kraft, og hvilke straffereaksjoner som er ilagt kommersielle aktører for brudd på personopplysningsloven?

Begrunnelse

I media den siste tiden har vi lest at over 60 000 personnummer har blitt stjålet fra nettsidene til Tele 2. Slike opplysninger kan blant annet bli brukt til identitetstyveri. Tele 2-saken gir grunn til å frykte at de som behandler personopplysninger ikke har tilstrekkelig informasjonssikkerhet etter personopplysningsloven.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 14. april 2000 nr. 31 trådte i kraft 1. januar 2001. Lovens § 48 første ledd bokstav e fastslår at den som forsettlig eller grovt uaktsomt behandler personopplysninger i strid med bestemmelsen om informasjonssikkerhet i § 13, kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år.

Fra lovens ikrafttredelse og frem til i dag, er det totalt 25 saker om overtredelse av personopplysningsloven som er blitt avgjort med påtalevedtak. Av disse ble 16 avgjort ved forelegg, 3 ved tilståelsesdom og 6 ved at tiltalebeslutning ble tatt ut. Jeg presiserer at dette gjelder overtredelser av personopplysningsloven generelt, og ikke nødvendigvis lovens § 13 om informasjonssikkerhet.