Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1368 (2006-2007)
Innlevert: 12.09.2007
Sendt: 13.09.2007
Besvart: 20.09.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvordan vil statsråden håndtere enkeltsaker som på denne måten blir påført store merbelastninger, og på hvilken måte vil statsråden sørge for at de vurderinger som foretas av slike opptakssentraler kvalitetssikres, slik at de følger studenten på en slik måte at studenten ikke kan stilles dårligere poengmessig ved eventuelt senere opptak?

Begrunnelse

Ved opptak til medisinstudiet foretas det bl.a. en vurdering av kandidatens praksis. Denne godskrives som poeng (praksispoeng) og teller ved opptak til studiet. Det er viktig at praksisvurderingen er faglig korrekt og at den ikke er gjenstand for endringer i studentens disfavør etter første vurdering.
Dersom en student ikke kvalifiserer for opptak på grunn av manglende poeng, vil mange studenter forsøke å forbedre resultatene og søke på nytt påfølgende år. I slike tilfeller er det nødvendig at en kan ha tillit til den vurderingen som er foretatt hva gjelder praksispoeng foregående år.
Opptakssentralen Medisin i Trondheim foretok en vurdering av praksis for en konkret student ved opptak til medisinstudiet i fjor og godskrev 4 praksispoeng. Studenten nådde imidlertid ikke helt opp ved inntaket og brukte ett år på å forbedre karakterpoengene ytterligere ved å ta opp fag.
Ved årets opptak velger Opptakssentralen i Trondheim å godskrive kun 2,5 praksispoeng for den praksis som året før var godskrevet til 4 poeng. Til tross for forbedrede fagpoeng medfører den nye praksisvurderingen at studenten heller ikke denne gangen blir tatt opp på medisinstudiet.
Dersom studenten hadde vært klar over at praksisvurderingen til opptakssentralen var upålitelig, kunne hun valgt å forbedre praksisen ytterligere i det året som gikk med til å forbedre fagpoengene. Siden denne studenten, som studenter flest, har utstrakt tillit til det offentlige hva gjelder kvalitet på beslutninger, fant hun imidlertid ingen grunn til å tvile på at Opptakssentralen Medisin i Trondheim ville stå fast på tidligere praksisvurdering.
Dette viser en svakhet i vurderingssystemet for godkjenning av praksis som er dramatisk, sett fra systemsynspunkt, men særlig sett fra den enkelte students ståsted. Det er naturligvis ikke akseptabelt at enkelte studenter skal få forsinket sine studier med ett år fordi praksisvurderingen i Opptakssetralen Medisin i Trondheim ikke har tilstrekkelig faglig tyngde til å foreta riktig vurdering.
Spørsmålet skrives på bakgrunn av min kjennskap til en enkeltsak, men det antas at flere studenter kan være utsatt for samme type praksis.


Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Jeg ser av eksempelet representanten Anders Anundsen benytter at en søker ved opptak til medisinstudiet har fått forskjellig uttelling for praksis i 2006 og i 2007.

Det er imidlertid ikke gjort endring i det gjeldende regelverket for opptak til medisin frå 2006 til 2007. Opptak til høyere utdanning skjer med grunnlag i regelverk fastsatt av departementet med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler (opptaksforskriften), er fastsatt 10. oktober 2005. Retningslinjer for hva som kan godkjennes som relevant arbeidspraksis for opptak til medisin utarbeidet av de fire medisinske fakultetene ble godkjent av departementet i 2001. Disse retningslinjene er videreført og omtalt i rundskriv F-10-05. Opptakssentralen Medisin gir i sitt informasjonshefte om opptak mer utfyllende informasjon om hva som kan godkjennes som relevant arbeidspraksis. Informasjonsheftet er tilgjengelig på internettsidene til Opptakssentralen Medisin. I dette heftet gis det også informasjon om klagebehandling for søkere som mener at det er begått feil ved behandling av søknaden.

Søkere til høyere utdanning blir i vedtaksbrevet frå Samordna opptak informert om muligheten for å be om en begrunnelse for vedtaket, og de blir også informert om at de kan klage på vedtak som de mener er feil. Siden opptak til medisin er en del av det samordna opptaket, skal klager behandles i Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak. Nemnda er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet

På bakgrunn av den store mengden søknader som blir behandlet i forbindelse med opptaket, vil feil normalt ikke bli oppdaget med mindre søkerne selv ser at de har fått feil poengberegning. Departementet vil vurdere om det bør tas inn en formulering i vedtaksbrevene der søkerne blir bedt om å kontrollere poengberegningen.

Som statsråd kan jeg vanskelig gå inn i enkeltsaker om opptak til høyre utdanning. Jeg ser imidlertid at slik saken er framstilt av representanten Anundesen, har søkeren kommet i en uheldig situasjon på grunn av feil begått av opptaksmyndigheten. Jeg vil derfor ta initiativ til å få en vurdering av saksbehandlingen.

Regelverket f or opptak til høyere utdanning vil forøvrig bli endret fra opptak til studieåret 2009/2010. Frå 2009 vil opptaksregelverket til profesjonsutdanningen i medisin bli forenklet. Det nye opptaksregelverket er omtalt i rundskriv F-08-07.