Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1370 (2006-2007)
Innlevert: 13.09.2007
Sendt: 14.09.2007
Besvart: 20.09.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Tidligere importør av Harley Davidson til Norge, Twin Thunder i Lyngdal, opplever at de blir forskjellsbehandlet i forhold til andre når det gjelder utstedelse av dokumentasjon på bruktimporterte motorsykler. Denne situasjonen har oppstått selv om Twin Thunder og vegstasjonene gjennom en årrekke har stått for typegodkjenning og dokumentasjon.
Hva vil samferdselsministeren foreta seg for å sikre arbeidsplasser gjennom like rammevilkår i forhold til dokumentasjon og godkjenning hos vegstasjonene?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ved privat- og bruktimport av motorsykler som ikke er EF-typegodkjente, er det i kjøretøyforskriften krav om bevitnelse fra fabrikant eller kompetent uavhengig laboratorium, om at motorvognene tilfredsstiller gjeldende tekniske krav. For motorsykler førstegangsregistrert i Norge etter juni 2003, gjelder i praksis samme tekniske krav ved nasjonal godkjenning som ved EF-typegodkjenning.

Kravet om dokumentasjon er ansett oppfylt der importør med fullmakt fra fabrikanten bevitner at kjøretøyet oppfyller de tekniske kravene. Importører er imidlertid ikke ansett å ha rett til å utstede dokumentasjon for tekniske krav. Trafikkstasjonene kan derfor be om å få se underlagene fra fabrikanten eller testrapport fra uavhengig laboratorium.

Vegdirektoratet opplyser at også sideimportører vil kunne bevitne i henhold til fullmakt fra fabrikant, men direktoratet har ikke erfaring for at slike fullmakter forekommer. For øvrig opplyser Vegdirektoratet at de har mottatt henvendelse fra Twin Thunder om problemstillingen, som de nå følger opp ved blant annet å gjennomgå hva som er skjedd i de omtalte tilfellene. Vegdirektoratet vil besvare Twin Thunder direkte.

Det er viktig med forutsigbare og like rammevilkår for denne type næringsliv, blant annet gjennom likebehandling og god kvalitet på vedtakene som fattes på trafikkstasjonene. Jeg legger derfor til grunn at Vegdirektoratet i behandlingen av saken, avklarer om det er nødvendig å gjøre endringer for å sikre at kravet til likebehandling blir fulgt.