Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1377 (2006-2007)
Innlevert: 13.09.2007
Sendt: 14.09.2007
Besvart: 26.09.2007 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Hvilke tiltak vil justisministeren sette i verk for å avhjelpe den kritiske bemanningssituasjonen i politi- og lensmannsetaten, både gjennom umiddelbare tiltak som tildeling av ressurser for å ansette flere, ved å se nærmere på organiseringen av politiet for å sikre at flere politifolk kan være på vakt samtidig, samt sørge for at erfarne politifolk står lenger i jobben?

Begrunnelse

Et samlet storting har gang på gang, senest da politirollemeldingen ble behandlet, sagt at nærpolitiet skal styrkes. I dag er situasjonen den at politiberedskapen er klart svekket, både som en følge av altfor knappe ressurser, hundrevis av ubesatte politistillinger og innføringen av nye arbeidstidsbestemmelser fra 1. juni og 1. juli i år.
Lensmannsdistrikter mange steder tvinges til vaktsamarbeid over store avstander, og reaksjonstiden øker. Den siste tiden har vi sett en rekke oppslag i media som viser at store deler av befolkningen i distriktene i praksis ikke har politi eller lensmann som kan rykke ut dersom det skjer alvorlige ulykker eller kriminelle handlinger.
Dette er en uholdbar situasjon og klart i strid med Stortingets forutsetninger. Det vil ta tid å utdanne flere politifolk som kan dekke dette behovet, men i mellomtiden er det helt nødvendig at det blir tatt grep for å avhjelpe den kritiske situasjonen politi- og lensmannsetaten nå befinner seg i.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har styrket bevilgningene til politiet med totalt 257 millioner kroner siden den tiltrådte. Regjeringen har også sørget for at inntaket av studenter til Politihøgskolen er det største på mange år. I statsbudsjettet for 2007 ble det vedtatt å øke opptaket til Politihøgskolen fra 360 til 432 plasser.
Det er dessuten gjennomført omfattende endringer i politi - og lensmannsetaten de senere år som har bidratt til en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse. Evalueringen av politireformen og landsomfattende publikumsundersøkelser viser blant annet at politiet langt på vei har lykkes i arbeidet med å bekjempe alvorlig, organisert kriminalitet. Samtidig er det en klar oppfatning at politiet må satse mer på forebygging og bekjempelse av den kriminalitet som rammer folk flest. Politidirektoratet i gang med et prosjekt som skal utrede etatens behov for ressurser og kompetanse i et lengre tidsperspektiv. Prosjektet vil blant annet se på konsekvensene av eventuelle krav til politiets responstid basert på geografi, demografi og hendelsens alvorlighet. Videre vil prosjektet se nærmere på konsekvensene av ny arbeidsmiljølov, og hvordan denne virker inn på mulighetene for fleksible tjenesteordninger. Prosjektet vil også se på effekten av eventuelle endringer i aldersgrensene og hvordan etaten kan følge opp dette med en aktiv seniorpolitikk.
Jeg er opptatt av at kompetente ansatte i politiet fortsetter i jobben så lenge som mulig både av hensyn til etatens behov for ressurser med erfaring og kompetanse, men også fordi den enkeltes ønske om å jobbe lenger gjenspeiler politiet som en god arbeidsplass.
Regjeringen har også tatt initiativ til et tettere samarbeid mellom politidistriktene og kommunene i form av politiråd. Formålet vil være å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og iverksette lokale tiltak for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Dette vil også være et forum for å fremme synspunkter på politiets ressursanvendelse, prioriteringer og lokale utfordringer.