Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1378 (2006-2007)
Innlevert: 14.09.2007
Sendt: 14.09.2007
Besvart: 20.09.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Under en debatt på et seminar i regi av Alstom den 29.08.07 ble stortingsrepresentant Heidi Sørensen konfrontert med de store miljøinngrepene en høyhastighetsbane strekningen Oslo-Bergen vil medføre. Sørensen svarte at det ikke var aktuelt å legge en trasé rett over Hardangervidda, og at man eventuelt måtte vurdere tunnel eller å legge traseen rundt vidda.
Er dette i samsvar med Regjeringens tanker om en mulig høyhastighetsbane, og hva vil dette eventuelt medføre av ekstra kostnader?

Begrunnelse

Høyhastighetsjernbane ble i valgkampen fremstilt av SV som et av de vesentlige klimatiltakene man kunne gjennomføre. Tall som indikerer utslippsreduksjoner som følge av en slik bane, samt investeringskostnader, viser at som klimatiltak vil en slik bane bli svært kostnadskrevende i forhold til faktiske utslippskutt.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Samferdselsdepartementet har som kjent bedt Jernbaneverket om å gjennomføre en uavhengig utredning av om det er samfunnsmessig interessant med oppgradering eller nybygging av banestrekninger for hastigheter over 200 km/t, - den såkalte høyhastighetsutredningen. Etter en internasjonal anbudsrunde ble den tyske VWI-gruppen valgt som konsulent for oppdraget. Konsulentene la fram resultatene av den første fasen av arbeidet høsten 2006. Her tilrådde VWI å gå videre med en grundigere utredning av to strekninger i en fase 2; Oslo - Trondheim (via Østerdalen) og Oslo - Gøteborg. Etter innspill fra ulike hold valgte Samferdselsdepartementet, etter samråd med Jernbaneverket, i tillegg å gå videre med en utredning av høyhastighetsbaner i Sørvest-Norge (bl.a. mellom Oslo, Bergen og Stavanger) i en fase 3 av utredningsarbeidet. Tilleggsutredningen er lagt opp slik at den dekker Haukelibanen, lansert av selskapet Norsk Bane AS, og ideen om en sørnorsk høyhastighetsring, lansert av Høyhastighetsringen AS.

Konsulentene er i sluttfasen av arbeidet med fase 2 og 3 og det legges nå opp til ferdigstilling og offentliggjøring av resultatene fra rapporten i oktober i år. Det kan bli aktuelt å videreføre utredningsarbeidet og bl.a. foreta mer detaljerte studier av ett eller flere traséalternativ. Det vil bli gjennomført samfunnsøkonomiske analyser av de mest aktuelle trasékorridorene. Miljø- og klimakonsekvenser vil være en del av disse analysene. Analysene vil være på et overordnet nivå og identifisere kritiske faktorer for en mulig satsing på høyhastighetsbaner tilpasset norske forhold. Et eventuelt videre utredningsbehov vil selvsagt avhenge av resultatene fra dette utredningsarbeidet.

Etter at fase 2 og 3 er ferdig i oktober, vil det bli gjennomført en bred høringsrunde og et seminar, slik at alle interessegrupper skal få mulighet til å gi innspill. Utredningen vil inngå som en del av Jernbaneverkets grunnlagsmateriale til Nasjonal transportplan 2010-2019. Regjeringen vil deretter presentere sitt syn på høyhastighetsbaner i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019, som etter planen skal legges fram høsten 2008.

Regjeringen har på dette stadiet i utredningsprosessen ikke vurdert verken konkrete relasjoner eller traséalternativer for mulige høyhastighetsbaner. Det vil uansett ikke bli lagt opp til å bygge høyhastighets jernbanelinjer i dagsone gjennom nasjonalparkområder. Kryssing av Hardangervidda med jernbane i åpen dagløsning er derfor uansett lite aktuelt.