Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1379 (2006-2007)
Innlevert: 14.09.2007
Sendt: 14.09.2007
Besvart: 21.09.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I forbindelse med utvikling av et CO2 renseanlegg på Mongstad var det enighet om at staten skulle stå for 80 prosent av finansieringen og Statoil 20 prosent. I ettertid har det kommet inn flere mindre aktører, noe som reduserer statens finansieringsandel i dette.
Har disse aktørene kun forpliktet seg til å delta i finansieringen av teknologiutvikling i forbindelse med et pilotanlegg, eller har de også forpliktet seg til å delta i finansieringen av et fullskala CO2 renseanlegg på Mongstad fra 2014?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Staten og Statoil inngikk i oktober i fjor en gjennomføringsavtale om å etablere CO2-håndtering på Mongstad, jf. St.prp. nr. 49 (2006-2007). Samarbeidet er todelt:

1. Det skal etableres et testsenter som skal eie og drive testanlegg for CO2-fangst

2. Det skal etableres fullskala CO2-håndtering innen utløpet av 2014.

Formålet med testsenteret er å utvikle løsninger som kan redusere kostnader og teknisk og økonomisk risiko knyttet til fullskala CO2-fangst, og som kan få bred nasjonal og internasjonal anvendelse. Det fremgår av gjennomføringsavtalen at Statoil skal eie 20 prosent av testsenteret, mens staten skal eie resten. Avtalen åpner imidlertid for at staten kan invitere andre selskaper med som medeiere, noe som kan redusere statens eierandel.

På denne bakgrunn inngikk Olje- og energidepartementet i juni en samarbeidsavtale med DONG Energy, Hydro, Shell, Statoil og Vattenfall om arbeidet med testsenteret. Samarbeidsavtalen regulerer planlegging og forberedelser av testanlegget for CO2-fangst, og vil løpe fram til investeringsbeslutningen for testsenteret vil finne sted første kvartal 2008. Det er kun staten og Statoil som p.t. har forpliktet seg til å gå videre med prosjektet etter investeringsbeslutningen.

Planlegging, utbygging og drift av fullskala CO2-rensing på Mongstad er et forhold mellom staten og Statoil, regulert i gjennomføringsavtalen av oktober i fjor. De nye partene som har kommet til i forbindelse med testsenteret har ingen forpliktelser i denne sammenheng.