Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1380 (2006-2007)
Innlevert: 14.09.2007
Sendt: 14.09.2007
Besvart: 24.09.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): I Soria Moria-erklæringen til Regjeringen loves det at tilgangen til studentboliger skal økes.
Mener statsråden at en økning i dekningsgrad på 0,1 prosentpoeng fra 2006 til 2007 er en tilstrekkelig økning i tilgang til studentboliger, og hva vil statsråden gjøre med kostnadstaket på 500 000 kroner for statstilskudd til bygging av studentboliger?

Begrunnelse

En rekke medier og studentorganisasjoner rapporterer om at høsten og studiestart er blitt et boligmareritt for studentene. Køene til studentboliger er rekordlange, og i Norsk Studentunions årlige studentboligundersøkelser vises det til at dekningsgraden, antall studentboliger i forhold til antall studenter, bare har økt med 0,1 prosentpoeng det siste året. Blant annet rapporteres det fra Stavanger om at ventelisten for bolig hos studentsamskipnaden aldri har vært så lang, og over 700 studenter stod i kø i august for å få en studentbolig. I Trondheim har studentboligdekningen gått tilbake med nesten to prosent det siste året.
Årsakene til at det ikke bygges nok studentboliger er både at det ikke bevilges nok penger til studentboliger, og det såkalte kostnadstaket for offentlig støtte til bygging av studentboliger.
I dag er det slik at hvis studentsamskipnadene ønsker å bygge studentboliger, får de statstilskudd på inntil femti prosent av byggekostnadene hvis de klarer å bygge innenfor en kostnadsramme på 500 000 kroner. Dette gjelder de store byene, mens det utenfor Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er en kostnadsramme på 400 000 kroner.
Det er av flere av de store studentsamskipnader understreket at 500 000 kroner ikke er reelt i forhold til de faktiske kostnadene for å bygge bolig, og det er lett å tenke seg at for eksempel hensynet til miljøet blir mindre ivaretatt ved en slik lav grense. En rapport fra Husbanken fastslår også at kostnadsgrensen går utover kvaliteten på boligene.
Et slikt system fungerer slik at viktige studentboliger ikke blir bygd. Blant annet i Pilestredet Park i Oslo ble byggeplanene utsatt på grunn av lite tilskudd fra departementet. Resultatet ble at de lånte mer penger i banken på grunn av at Studentsamskipnaden i Oslo ikke fikk mer statstilskudd. Ulempen var at det ble en økning i husleien på 1000 kroner i måneden.
Kostnadsrammen for statstilskudd fungerer altså i praksis slik at den er et kraftig hinder for at studentsamskipnadene bygger studentboliger. Slik blir situasjonen at prisene kan presses opp på det private markedet som følge av liten utbygging fra studentsamskipnadene sin side.
Regjeringen ga i 2006 penger til bygging av 606 hybelenheter, mens det i 2007 er blitt gitt støtte til 414,75 enheter. Dette er ikke tilstrekkelig for å dekke opp boligmangel, spesielt i de store byene. Samtidig vet vi at studiefinansieringen omtrent har stått på stedet hvil samt at leieprisene har skutt i været, og et tøft boligmarked gjør studentenes vilkår tøffe. Slik blir det en forskjell mellom studenter som får hjelp av foreldre, og de som ikke har foreldre som kan hjelpe til. Og et slikt system kan svekke målet om at alle studenter skal ha mulighet til å være heltidsstudenter.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: I brevet fra stortingsrepresentant Anders Anundsen vises det til at dekningsgraden fra 2006 til 2007 har økt med 0,1 prosentpoeng. Verken departementet eller Husbanken har tallene for 2007 enda, da året ikke er omme og det fortsatt bygges boliger i 2007.

Fra 2006 til 2007 ble bevilgningen redusert med 10,6 mill. kroner. Reduksjonen må sees i sammenheng med overføring av betydelige ubruke midler fra året før, i tillegg til at

5 mill. kroner ble flyttet fra denne posten til studentbarnehagene.

Når det gjelder bygging av studentboliger som det alt er gitt tilskudd til er departementet oppmerksomme på at mange studentsamskipnader har urealiserte tilsagn jf. St .prp. nr 1 (2006-2007). Dette har medført at takten i bygging av nye studentboliger ikke har stått i forhold til antallet tilskudd gitt over budsjettet.

Videre har departementet fått signaler om at dagens kostnadsrammer per hybelenhet for å få tilskudd, er for lave.

Departementet ba derfor Husbanken om å nedsette en arbeidsgruppe, bestående av ansatte fra Husbanken og medlemmer fra Samskipnadsrådet, til å lage en rapport om kostnadsutviklingen i studentboligprosjekter. Rapporten forelå i departementet 12. juli 2007.

Departementet har vurdert finansieringsmodellen for studentboligbygging, og utfallet av dette arbeidet vil bli presentert i budsjettet for 2008.

Ut over dette kan jeg ikke kommentere budsjettet for 2008 før St. prp. nr. 1 (2007-2008) legges frem 5. oktober.