Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1382 (2006-2007)
Innlevert: 14.09.2007
Sendt: 14.09.2007
Besvart: 21.09.2007 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Hvordan er situasjonen i forhold til vold i nære relasjoner med hensyn til konkrete tiltak for å bekjempe dette samfunnsproblemet?

Begrunnelse

I en rapport laget av Amnesty og Menn mot vold, har det kommet frem en rekke forhold som vi som myndigheter bør ta alvorlig, både når det gjelder menns syn på at kvinner utsettes for vold, og hva de ville gjøre hvis de var vitne til at kvinner ble utsatt for vold.
Det er en relativt skremmende rapport, som viser at yngre menn har et langt mer avslappet forhold til voldsutøvelse enn eldre menn.
I rapporten foreslår også disse to organisasjonene konkrete tiltak, både for de som utøver vold, og som et forebyggende tiltak.
I hele Europa pågår det i hele år en aksjon for bekjempelse av vold i nære relasjoner. Europarådet samles i begynnelsen av oktober, og siden dette er et tema der, hadde det vært fint om statsråden kunne orientere litt om situasjonen pr. i dag i Norge.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Bekjempelse av vold i nære relasjoner er et viktig innsatsområde for regjeringen. Gjennom iverksettelsen av handlingsplanen "Vold i nære relasjoner" (2004-2007) er det gjennomført en rekke tiltak både for å forebygge vold i nære relasjoner og for å hjelpe de som utsettes for vold. Det er etablert en statssekretærgruppe bestående av Justis- og politidepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Utenriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Justis- og politidepartementet koordinerer arbeidet. Gruppen skal fremme forslag til tiltak for å styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner ytterligere, herunder utarbeide ny handlingsplan om vold i nære relasjoner som skal gjelde for perioden 2008-2011. Av viktige tiltak kan nevnes:

Det arbeides med å styrke samarbeid og kompetanse i hjelpapparatet. Det er etablert regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) i alle regioner. Sentrene skal bidra til bedre og mer helhetlige tjenester og skal bistå tjenesteapparatet med informasjon, veiledning og kompetanseutvikling og etablere nettverk mellom alle relevante samarbeidsparter i regionen.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har også en sentral rolle i regjeringens arbeid for å for å styrke kompetanseutviklingen når det gjelder vold i nære relasjoner både i forhold til barn, kvinner og overgripere. Blant annet er det i regi av NKVTS gjennomført et prosjekt for å tilføre krisesentrene og det lokale hjelpapparatet kompetanse og kunnskap om voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn og deres behov.

Krisesentrene er et viktig supplement til det offentlige hjelpapparatet når det gjelder hjelpetilbudet til kvinner som utsettes for vold i nære relasjoner og deres barn. Den nye forvaltnings- og finansieringsordningen som ble innført i fra 1. januar 2005 har ført til en bedre og mer forutsigbar økonomi for sentrene.

I Soria Moria erklæringen står det at regjeringen vil lovfeste krisesentertilbudet. Det er igangsatt et utredningsarbeid med sikte på et høringsnotat om lovfesting av en kommunal plikt til å sikre at ofre for vold i nære relasjoner tilbys helhetlig og individuelt tilpasset hjelp og oppfølging, herunder et midlertidig botilbud i form av et krisesenter eller tilsvarende trygt oppholdssted. Det overordnede formålet med lovfesting av krisesentertilbudet er å sikre et godt og tilgjengelig hjelpetilbud til ofre for vold i nære relasjoner.

Et viktig satsningsområde er å forebygge og hjelpe voldsutsatte barn, herunder barn som er vitne til vold. Prosjektet "Barn som lever med vold i familien" er et samarbeidsprosjekt mellom Alternativ til Vold i Oslo og Telemark og Senter for Krisepsykologi i Bergen der det blir drevet omfattende metodeutvikling og kunnskapsformidling til hjelpeapparatet. I Drammen er det etablert et pilotprosjekt som har som målsetting å styrke tilbudet til barn på krisesenter gjennom støtte til samarbeid mellom krisesenter, barnevern og familievern.

For å skape et bedre hjelpetilbud til barn som har vært utsatt for overgrep, har regjeringen under etablering Barnas Hus i Bergen og på Hamar. Her vil barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, vold eller vært vitne til vold eller mishandling i nære relasjoner få helhetlig hjelp, omsorg og behandling. Tilbudet vil blant annet omfatte en ny modell for avhør og medisinsk undersøkelse.

Flere endringer i barneloven mv. for å beskytte barn mot overgrep, jf. Ot.prp. nr. 11 (2005-2006), jf. Ot.prp. nr. 103 (2004-2005) er trådt i kraft per 1. januar 2007.

Helsetjenestens behandlingstilbud til personer utsatt for voldtekt og andre seksuelle overgrep er styrket. Det er blant annet bevilget stimuleringsmidler til etablering av mottaksfunksjoner for vold- og voldteltsrammede ved minimum en interkommunal legevakt i hvert fylke.

Ovenfor har jeg nevnt en del av de tiltakene som er iverksatt for å hjelpe kvinner og barn som er ofre for vold i ære relasjoner. I begrunnelsen for spørsmålet fra stortingsrepresentanten vises det til forslag til tiltak som Amnesty International Norge og Reform - ressurssenter for menn har framsatt i deres rapport om menns holdninger til vold mot kvinner. Når det gjelder opprettelsen av en landsdekkende informasjonstelefon med gratis grønt nummer, blir dette vurdert i sammenheng med utarbeidelsen av ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Blant annet er det i Justisdepartementet under vurdering å opprette et gratis grønt nummer for kriminalitetsofre generelt, herunder ofre for vold i nære relasjoner. I august 2006 ble det etablert en landsdekkende og døgnåpen hjelpetelefon for incestutsatte.

Når det gjelder etableringen av et bedre hjelpetilbud for menn med voldsproblemer, slår Soria Moria erklæringen fast at behandlingstilbudet til voldsutøvere skal videreutvikles og gjøres landsdekkende. Alternativ til vold (ATV) skal ha en sentral rolle. Som et ledd i dette utviklingsarbeidet har NKVTS på oppdrag fra berørte departement kartlagt eksisterende tilbud. Rapporten vurderes nå i departementene i sammenheng med ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner. I påvente av en endelig avklaring tas det sikte på å utvide tilbudet allerede i 2008. Også Reform får støtte, blant annet til sinnemestringsprogram. I 16 av familievernkontorene drives skreddersydde terapitilbud overfor menn.

Når det gjelder forslaget om gjennomføring av et undervisningsopplegg for skoleelever vises det til at synliggjøring av vold i nære relasjoner og holdningsskapende arbeid vil være et av satsingsområdene i den nye handlingsplanen som skal gjelde for perioden 2008-2011. Undervisningsopplegg i skolen er et av de tiltakene som vil bli vurdert.

Her vil jeg også til slutt nevne at Barne- og likestillingsdepartementet arbeider med en stortingsmelding om likestilling, menn og mannsrollen som skal legges fram vårsesjonen 2008. Meldingen vil blant annet fokusere på mannsrollen - hvilke kulturelle endringer som har skjedd og hvordan ytterligere endring kan skje. Dette innebærer også et fokus på menns omsorg og omsorgsevne, menn i nære relasjoner og gutter/menns språk. Temaet menn og vold vil også bli behandlet i meldingen.