Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1384 (2006-2007)
Innlevert: 14.09.2007
Sendt: 17.09.2007
Besvart: 24.09.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil miljøvernministeren sørge for å bevare viktige naturverdier og allmennhetens tilgang til strandsonen langs Mjøsa gjennom å sørge for en skånsom utbygging av E6 og nytt dobbeltspor?

Begrunnelse

Strandsonen langs Mjøsa er et viktig tur- og friluftsområde for folk i distriktet og representerer store naturrikdommer. Planene som nå foreligger om bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa, kommer i konflikt med disse verdiene.
Jeg vil vise til tidligere brev til statsråden, Dokument nr. 15 (2006-2007), Spørsmål nr. 1241, datert 15.06.2007, angående bevaring av strandsonen langs Mjøsa. Her svarer statsråden at "Dersom regionale og lokale myndigheter ikke blir enige, kan planene i siste instans bli oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse. Det er derfor ikke riktig av meg å ta standpunkt til saken på nåværende tidspunkt."
Nylig kunne vi lese i VG at lokale myndigheter ikke kom til enighet, og at saken derfor oversendes Miljøverndepartementet. I regjeringserklæringen slås det fast at Regjeringen vil stanse nedbyggingen av strandsonen.


Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Planleggingen av E6 og jernbane langs Mjøsa håndteres som en felles prosess i kommunene Stange og Eidsvoll gjennom kommunedelplaner med konsekvensutredninger. Delplanene har vært på høring, og det er fremmet en rekke innsigelser, blant annet med grunnlag i nasjonale hensyn knyttet til strandsonen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Hedmark har nå gjennomført meklinger, men disse har ikke ført frem. Etter det opplyste vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus, på vegne av begge embetene, utarbeide et felles oversendelsesbrev til Miljøverndepartementet.

Jeg viser til at Miljøverndepartementet om kort tid vil få oversendt de aktuelle kommunedelplanene for avgjørelse. Jeg vil i denne forbindelse foreta en konkret vurdering av planenes innhold i forhold til den nasjonale miljøpolitikken for strandsonen langs vann og vassdrag.