Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1391 (2006-2007)
Innlevert: 17.09.2007
Sendt: 18.09.2007
Besvart: 26.09.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Under sentralbankssjefens innlegg på CME-seminaret i dag mandag 17/9-07 ble det foretatt en drøftelse om hvordan den løpende inflasjon kan måles. Sentralbanksjefen viste i denne forbindelse til at EU nå vurderer å legge anskaffelsesprinsippet til grunn når kostnaden ved å bo i egen bolig skal beregnes. Han sa videre at dersom EU foretok denne endringen, ville det være naturlig å vurdere dette i Norge også.
Kan finansminsteren gi et anslag på hvordan en slik endring i dagens situasjon vil påvirke KPI og rente?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Statistisk sentralbyrå utarbeider og publiserer to prisindekser for private husholdninger - konsumprisindeksen (KPI) og den harmoniserte konsumprisindeks (HKPI). Begge prisindeksene er offisiell norsk statistikk.

Det viktigste formålet med HKPI er å ha internasjonalt sammenliknbare indekser for prisutviklingen på varer og tjenester som etterspørres av private husholdninger. Det utarbeides nasjonale tall for alle EU- land, samt Norge, Island og Sveits. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å følge lovforordningene for HKPI. Det er så langt ikke oppnådd enighet om hvordan selveiers boligkostnader eventuelt skal inngå i HKPI. Et forslag som blir drøftet, er å måle selveiers boligkostnader ved utviklingen i omsetningsprisen for nye boliger, eksklusive tomtekostnader (anskaffelsesprinsippet). Hvis en slik løsning blir gjort gjeldende gjennom en lovforordning, vil SSB innarbeide metoden i HKPI. Finansdepartementet har ikke tilgang til beregninger av virkninger en eventuell slik omlegging av HKPI. .

KPI er den offisielle norske konsumprisindeksen når ikke annet er presisert. På enkelte områder avviker KPI noe fra HKPI. KPI er ikke regulert gjennom EUs lovforordninger, og den vil dermed ikke bli berørt av EUs omlegginger av HKPI. SSB gjennomfører imidlertid på selvstendig grunnlag en løpende kvalitetsvurdering av KPI og legger stor vekt på å følge internasjonale anbefalinger. Dessuten legges det vekt på at løsningene for KPI skal være konsistente med nasjonalregnskapet. Når kjøp av bolig betraktes som en investering og boligtjenester inngår i konsumet, som i nasjonalregnskapet, er den internasjonale anbefalingen å beregne selveiernes boligkostnader basert på brukerpris eller prinspippet om leieekvivalens. SSB benytter metoden med leieekvivalens i KPI.