Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1393 (2006-2007)
Innlevert: 17.09.2007
Sendt: 18.09.2007
Besvart: 26.09.2007 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre et betryggende alarmsystem ved Oslo fengsel?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt gjort kjent med at Oslo fengsel siden mai ikke har hatt et fungerende alarmsystem. Dette utgjør sammen med et ansattefravær på nærmere 30 pst. et betydelig sikkerhetsproblem.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Oslo fengsel er landets største fengsel med 392 fengselsplasser. Fengslet har høyt sikkerhetsnivå og ble bygget på 1800-tallet. Den gamle bygningsmassen medfører spesielle utfordringer og det blir lagt ned betydelig arbeid og ressurser for å opprettholde fengslet i en god stand og å opprettholde den sikkerheten som forventes av et fengsel med høyt sikkerhetsnivå.

Det er gjennomført betydelige oppgraderingsarbeider ved Oslo fengsel i de senere år for å opprettholde og forsterke sikkerheten. Det er blant annet bygget ny ringmur rundt deler av fengslet, belysningen er oppgradert og det er installert ITV-anlegg med videodeteksjon.

Av sikkerhetsmessige årsaker kan jeg ikke kommentere detaljer for hvordan alarmsystemene ved Oslo fengsel eller andre fengsler i Norge er bygget opp. På generelt grunnlag kan jeg nevne at alarmsystemet fortløpende vurderes og overvåkes, herunder behovet for oppgraderinger. Eventuelle mangler på alarmsystemer vil bli rettet opp i løpet av kort tid. Ved utbedring av mangler vil fengslet i den grad det er nødvendig endre rutiner slik at det kan opprettholdes et høyt sikkerhetsnivå.

Sikkerhet i kriminalomsorgen er summen av de virkemidlene som tar sikte på å forebygge og håndtere situasjoner der tryggheten kan være truet.

Det er ikke riktig at sykefraværet for deansatte er 30 % ved Oslo fengsel og at dette er en sikkerhetsmessig risiko. Sykefraværet i Oslo fengsel for tiden er på rundt 10 %. Fraværet dekkes opp av vikarer ut fra en konkret vurdering, slik at sikkerheten ved fengslet blir ivaretatt. Fengslet har som IA-bedrift, flere tiltak for å redusere sykefraværet. Jeg er opptatt av å redusere sykefraværet i Oslo fengsel og i kriminalomsorgen for øvrig. Kriminalomsorgens sentrale forvaltningarbeider aktivt med tiltak for å kartlegge årsaker til sykefravær, spesielt ved fengsler som har spesielt høyt sykefravær. Dette er viktig for å kunne sette inn mest mulig målrettede tiltak som bidrar til å redusere sykefraværet.