Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1400 (2006-2007)
Innlevert: 21.09.2007
Sendt: 21.09.2007
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 28.09.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Ifølge Eidsvoll Ullensaker Blad kan en funksjonshemmet mann spare staten for 40 000 kr hvis han får bruke leiebil istedenfor drosje til jobben mens han venter på at hans Mercedes Vito blir bygget om. Han er i full jobb, til tross for sin funksjonshemning, og får dekket drosje frem og tilbake hver dag for l 400 kr pr. dag, ca. 60 000 kr for to måneder. Han har fått prutet prisen på leiebil ned fra 23 000 til 17 500 kr for to måneder.
Vil statsråden bidra til at han får leie bil og spare staten for 40 000 kr?

Begrunnelse

Det er et viktig mål å bidra til at flest mulig av de mange funksjonshemmede som har en restarbeidsevne og et sterkt ønske om å være yrkesaktive, får anledning til å bidra i samfunnet og delta i sosialt fellesskap. NN er en av dem som klarer dette og som også forsøker å spare samfunnet for unødvendige utgifter. Han har en sjelden sykdom som heter nevrofibromatose type 1. Han er avhengig av rullestol både hjemme og på jobben hvor han er kvalitetskontrollør hos DHL Express AS i Skedsmo. Han får anledning til å bruke drosje frem og tilbake til arbeidet og gjør det til hans egen bil er klar til bruk. Når han har klart å skaffe mulighet til en betydelig billigere løsning, må det være fullstendig uakseptabelt at han skal være nødt til å bruke det mest kostnadskrevende tilbudet. Det finnes nok mange flere eksempler på at et lite fleksibelt regelverk fører til unødvendig pengebruk og at det dyreste tilbudet ikke alltid er det beste. Denne problemstillingen bør tas opp til vurdering med sikte på å komme frem til mer fleksible løsninger som er bedre for den enkelte bruker og billigere for samfunnet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Den omtalte saken ser ut til å gjelde arbeids- og utdanningsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne i Akershus. Arbeids- og utdanningsreiser er i om lag halvparten av landets fylker etablert som en forsøksordning som en utvidelse av den fylkeskommunale transporttjenesten for funksjonshemmede (TT). Dette gjelder også Akershus fylkeskommune. Samferdselsdepartementet har ansvaret for TT-ordningen, og derfor svarer jeg på spørsmål nr. 1400 fra stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos.

Hovedintensjonen med forsøket med arbeids- og utdanningsreiser er å dekke hullene i de øvrige transportordningene for funksjonshemmede. Vi ønsker å sikre at funksjonshemmede ikke må takke nei til utdannelse eller arbeid på grunn av manglende transporttilbud. Dette betyr at forsøket ikke erstatter eksisterende ordninger, men skal være et supplement. Personer som har bil fra folketrygden for kjøring til og fra arbeid/utdanning, og som har denne på reparasjon lenger enn en uke, kan komme inn under ordningen.

Det er en forutsetning for å omfattes av ordningen at forflytningsvanskene er så store at man ikke kan bruke offentlige kommunikasjonsmidler. Transporten skal samordnes med andre dersom det er hensiktsmessig og det ikke fører til for store ulemper for brukeren. Etter det Samferdselsdepartementet kjenner til, utføres tilrettelagt transport i all hovedsak med drosje. Det vil kun i svært sjeldne tilfeller kunne la seg oppdrive en leiebil som er tilpasset behovene til en bruker av tilrettelagt transport.

Forsøket med arbeids- og utdanningsreiser ble startet opp i 2001 med to hovedmodeller. I om lag halvparten av fylkene er forsøket knyttet opp mot arbeids- og velferdsetaten, mens forsøket er lagt til den fylkeskommunale TT-ordningen i øvrige fylker. Oslo og enkelte andre kommuner er utenfor ordningen. I statsbudsjettet for 2007 ble forsøket forlenget ut 2007.

Samferdselsdepartementet har vært i kontakt med Akershus fylkeskommune om den aktuelle saken som stortingsrepresentant Kjos nevner i sitt spørsmål. Det kan synes som om brukeren faktisk ikke har søkt fylkeskommunen om leiebil i stedet for drosjetransport, men vært i telefonisk kontakt med både fylkeskommunen og Samferdselsdepartementet. Det er vanskelig å ta stilling til den konkrete saken før det foreligger en formell søknad. Spørsmålet vil bli nærmere vurdert dersom det kommer en konkret søknad, og Akershus fylkeskommune tar opp spørsmålet med departementet. Utgangspunktet for forsøksordningen med arbeids- og utdanningsreiser er likevel bruk av offentlig transport, det vil i praksis vanligvis bety drosje.

Det er imidlertid viktig at man finner så rimelige og gode løsninger som mulig. Dersom det er sider ved dagens regelverk som gjør dette vanskelig, er jeg derfor åpen for å vurdere saken nærmere.

Forsøket med arbeids- og utdanningsreiser er under vurdering. I den forbindelse legger jeg stor vekt på at personer med nedsatt funksjonsevne skal få et best mulig transporttilbud, slik at de kan sikres en livskvalitet på linje med den øvrige befolkningen.