Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1402 (2006-2007)
Innlevert: 21.09.2007
Sendt: 24.09.2007
Besvart: 01.10.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Det tyske skipsvraket "Norvard" har med ujevne mellomrom lekket olje siden det i 1944 havnet på 35 meters dyp i Mossesundet. Dette utgjør et stort miljøproblem.
Hva vil statsråden gjøre for å følge opp saken, og hvilke tiltak vil være aktuelle å iverksette for å snarest få gjort noe med dette miljøproblemet?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Kystverket mottok 18. september i år en melding fra Moss brannvesen om oljelekkasje fra fartøyet "Nordvard". Moss brannvesen iversksatte opprydningstiltak på sjøen og langs land i Moss, og opprettholder inntil videre en beredskap for å håndtere eventuelle nye utslipp. Etter utslippet har Østfold IUA (Interkommunale utvalg mot akutt forurensning) og Kystverket bistått Moss brannvesen med faglige råd og materiell, og vil fortsette å støtte Moss brannvesen med ressurser ved behov. Kystverket har også informert politiet i Moss og Forsvaret om anslagene over ammunisjon og eksplosiver i vraket.

"Nordvard" ble senket av britiske fly 29. desember 1944 i Mossesundet. Skipet ble benyttet som flytende verksted og forsyningsskip for tyske ubåter og overflatefartøyer, og det var lagret diverse oljeprodukter i tanker og i oljefat i lasterommene. Det utviklet seg kraftige branner om bord før skipet sank og det antas derfor at et stort antall av disse enhetene ble ødelagt under angrepet.

Vraket ligger på styrbord side, er sterkt nedgravd i mudder og har kraftig begroing og korrosjon. Det har vært anslått at skipet kunne ha mellom 200 og 1200 tonn olje om bord da det ble senket og Kystverket har estimert gjenværende oljemengde i vraket til ca. 175 tonn. Det må understrekes at det er usikkerhet knyttet til disse anslagene. Det er også en sikkerhetsmessig utfordring ved at vraket kan inneholde opptil 180 tonn med torpedoer, dypvannsbomber og diverse ammunisjon.

Det er gjennomført undersøkelser av vraket i 1993, 2002 og i september i år som bakgrunn for å vurdere eventuelle tiltak. I 1993 gjennomførte Det norske Veritas på oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT) en tilstandskontroll av skroget. Selve skroget ble ansett for å være i god forfatning, men det ble antatt at det innenfor en tidshorisont på 1 -10 år kunne oppstå oljelekkasjer gjennom naglehull. Høsten 1993 ble det også gjennomført en prøvetømming av vraket som ledd i utvikling av ny tømmeteknologi for skipsvrak. Under denne operasjonen ble det tatt opp ca 5 tonn olje.

I 2002 gjennomførte Dacon Subsea AS på oppdrag fra SFT en visuell inspeksjon av vraket hvor det ble observert moderate oljelekkasjer. Selve vraket ble ansett å være i god forfatning.

Med bakgrunn i undersøkelsene som ble gjennomført i 1993 og 2002, samt vrakets plassering ved et tett befolket område anbefalte Kystverket i brev av 12. desember 2006 til Fiskeri- og kystdepartementet at nærmere undersøkelser av "Nordvard" bør iverksettes i 2008. Formålet er å få bedre oversikt over gjenværende oljemengde og plassering av denne i vraket. Dersom disse undersøkelsene skulle bekrefte oljemengder i tråd med de foreliggende estimatene, anbefaler Kystverket at det som en direkte oppfølging av undersøkelsen iverksettes tiltak for å tømme vraket så langt dette kan lar seg gjøre på en sikker måte.

Den 20. september i år ble det, etter at Moss brannvesen den 18. september varslet Kystverket om utslipp fra vraket, foretatt en enkel visuell undervannsinspeksjon. Denne viser oljelekkasje fra naglehull flere steder på vraket.

Med bakgrunn i den siste utviklingen opprettholder Kystverket anbefalingen fra 2006. I tillegg anbefaler Kystverket at en utvidet visuell inspeksjon iverksettes så snart som mulig slik at vrakets tilstand nå kan vurderes opp mot tilstanden som ble dokumentert ved undersøkelsene av vraket i 2002. Under denne inspeksjonen vil også muligheten for midlertidig plugging av lekkasjene kunne bli vurdert. Kystverket anser at denne inspeksjonen bør kunne gjennomføres i løpet av de nærmeste ukene. Basert på denne inspeksjonen vil Kystverket foreta en snarlig vurdering av videre tiltak.

Jeg er opptatt av at vi raskt kan finne fram til mulige tiltak i forholdt til vraket av "Nordvard". Dette arbeider Kystverket med.