Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1403 (2006-2007)
Innlevert: 21.09.2007
Sendt: 24.09.2007
Besvart: 27.09.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I arbeidet med Hardangerbroen fremkommer kostnadssprekk. Endelige reguleringsplaner for prosjektet foreligger heller ikke, slik Riksrevisjonen og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har presisert at det skal for prosjekter Stortinget godkjenner. På bakgrunn av prosjektets forhistorie og omfang - og det faktum at finansieringsrisikoen i hovedsak er plassert hos brukerne - er det viktig med god oppfølging.
Hvordan vil statsråden sikre at Stortinget blir informert om prosjektet på en korrekt og forsvarlig måte?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er orientert om at det er innhentet tilbud på bygging av tilførselsveger til Hardangerbrua, et prosjekt som Frp og representanten Sortevik stemte for i Stortinget. Tilførselsvegene omfatter i stor grad tunneler. I forhold til totalkostnadene for prosjektet Hardangerbrua omfatter byggingen av tilførselsvegene en mindre andel. Prisene i tilbudene er høyere enn det som er lagt til grunn i kostnadsoverslaget. Økte tilbudspriser ser nå ut til å være en generell tendens. Tilbudsinnstilling i saken er sendt fra Statens vegvesen Region vest til Vegdirektoratet for avgjørelse.

Som det framgår av St. prp. nr. 2 (2005-2006) forelå det godkjente reguleringsplaner da proposisjonen ble lagt fram for Stortinget. For større vegprosjekter er det vanlig å foreta enkelte justeringer i reguleringsplanene etter Stortingets behandling. Dette innebærer ikke at prosjektene dermed må legges fram for Stortinget på nytt. For Hardangerbrua er det lagt til grunn at dersom reguleringsendringene ikke godkjennes, vil prosjektet bli gjennomført etter tidligere godkjente reguleringsplaner. Jeg viser i denne forbindelse til mine svar om samme spørsmål på spørsmålene nr. 176 og 1032 fra stortingsrepresentant Sortevik.

Fylkeskommunen hadde noen merknader til Statens vegvesens forslag om å utvide deponiområdene i Ullensvang og til fylling i sjøen ved fundamentene. Disse forholdene er klarert etter at områdene er blitt undersøkt av henholdsvis fylkeskommunens kulturavdeling og Sjøfartsmuséet. Jeg har fått opplyst at Ullensvang kommune legger opp til å behandle reguleringssaken i kommunestyret 3. oktober i år.

Samferdselsdepartementet vurderer løpende informasjon som må gis til Stortinget, slik at Stortinget til enhver tid er tilstrekkelig informert om de aktuelle saker. Dette gjelder også for Hardangerbrua.