Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1415 (2006-2007)
Innlevert: 27.09.2007
Sendt: 28.09.2007
Besvart: 04.10.2007 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Da staten overtok konfliktrådene i 2004, ble det samtidig lagt føringer for lokalisering i tilknytning til administrasjonen i politidistriktet. I Midtre Hålogaland har stillingene i konfliktrådet vært delt mellom Svolvær og Harstad, men fra nyttår legges det opp til flytting og to hele stillinger i Svolvær.
Har departementet godkjent en slik omorganisering, og mener i så fall justisministeren det er forenlig med målsettingen om aktiv bruk av konfliktråd at kontakten med det tyngste politimiljøet i distriktet svekkes?

Begrunnelse

Konfliktråd som metode er blitt stadig mer utbredt. Lokale tilbakemeldinger tyder på at nær kontakt mellom politiet og konfliktråd er avgjørende for raskere avklaring av hvilke saker som egner seg, for deretter å få enda flere saker frem til konfliktrådsmegling.
Dette var trolig også bakgrunnen for at konfliktrådenes lokalisering ved statlig overtagelse i 2004 ble koblet opp mot politidistriktene. Konfliktrådene ble som hovedregel geografisk plassert der politidistriktene hadde sitt sete. Dette var tilfellet også i Midtre Hålogaland (jf. brev fra Justisdepartementet av 26. 06. 2003), men her ble det lagt opp til at det også skulle være et underkontor i Svolvær. For Midtre Hålogaland har dette sikret konfliktrådets tilstedeværelse to steder.
Uten at noen lokalt er blitt hørt, verken politi eller berørte kommuner så vidt jeg har bragt på det rene, legger departementet nå opp til en omorganisering som bryter med tidligere føringer og som vil ha som konsekvens at konfliktrådet ikke lenger vil være til stede i Harstad der politidistriktet har sitt hovedsete. Dette skjer til tross for at Harstad representerer det største befolkningsmessige tyngdepunktet i distriktet, og til tross for at politimiljøet her nå advarer mot at dette vil få negative konsekvenser og svekke samhandlingen mellom politi og konfliktråd i det daglige.
Endring i lokalisering av konfliktrådet innebærer samtidig at den halve stillingen som i dag er i Harstad, utvides til en hel stilling og at det blir to ansatte i Svolvær fra nyttår. Fra å være definert som underkontor ved statlig overtakelse i 2004, vil Svolvær fra 2008 overta som hovedkontor uten at departementet har tatt de lokale partene med på råd. Det skaper naturligvis reaksjoner og krever en forklaring fra Justisdepartementets side. Dette er ingen kamp om arbeidsplasser, men et spørsmål om hvordan man kan sikre en best mulig tilrettelegging for mer aktiv bruk av konfliktråd når sakens art tillater det.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det ble i 2003 besluttet å prøve ut en midlertidig ordning med to kontorer i Midtre Hålogaland, Harstad og Svolvær. Hovedkontoret skulle ligge i Harstad. Dette var en midlertidig ordning og en evaluering skulle avgjøre en eventuell forlengelse. Inndelingen av konfliktrådene følger i hovedsak politidistriktene, men det er ingen forutsetning at lokaliseringen av konfliktrådene skal følge politidistriktene.

Jeg er opptatt av at det skal være en nær og god kontakt mellom politi og konfliktråd, og dette underlettes bl.a. ved en lokalisering i tilknytning til administrasjonen i politidistriktet. Det er likevel eksempler på at konfliktrådet ligger et annet sted enn der hovedkvarteret for politidistriktet er lokalisert. Jeg anser det for svært viktig at meglerne har lokal forankring, da kjennskap og forankring i lokalmiljøene er viktige faktorer for å få til vellykkede meglinger. Justisdepartementet har ikke tidligere vært kjent med at det foregikk en slik prosess som representanten Alsaker beskriver, men vil nå gå i dialog med Sekretariatet for konfliktrådene for å vurdere nærmere hva som er en hensiktsmessig lokalisering for konfliktrådet i Midtre Hålogaland, slik at det kan treffes en endelig beslutning om lokalisering av hovedkontoret i Midtre Hålogaland.