Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1416 (2006-2007)
Innlevert: 27.09.2007
Sendt: 28.09.2007
Besvart: 04.10.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Forsvaret har avhendet Nes fort i Lødingen til private som ønsker å utvikle området med ferie- og fritidsbebyggelse. Prosjektet er blitt godt mottatt, og lokale reineiere har akseptert begrensninger på beiteareal, slik man også hadde avtale med Forsvaret om. Områdestyret for reindrift i Troms har imidlertid anket saken som skal til megling hos Fylkesmannen i Nordland.
Mener landbruksministeren det er riktig at Områdestyret skal kunne overprøve og stoppe et prosjekt det lokalt er full tilslutning til?

Begrunnelse

Lødingen kommune har tapt en rekke statlige arbeidsplasser og har arbeidet aktivt for å trekke til seg nyetableringer som kan kompensere for de arbeidsplassene som har forsvunnet. Salget av Nes Fort til private gav grunnlag for ny optimisme fordi de nye eierne har presentert planer for ferie- og fritidsbebyggelse med tilhørende fasiliteter som vil kunne gi betydelige ringvirkninger i form av arbeidsplasser både direkte og indirekte.
Ifølge de private eierne har Forsvaret tidligere inngått avtaler med reindriftsinteressene i området slik at arealene fritt kunne disponeres.
I arbeidet med reguleringsplan for Nes Fort har det vært god dialog mellom planhaver og de lokale reineierne, og det er inngått konkret avtale mellom Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt og Nes Utvikling AS som regulerer bruken også i fremtiden. Planene for utvikling av Nes Fort er vedtatt av Lødingen kommune, men saken har nå stoppet helt opp. Realiteten er at hele prosjektet står i fare fordi Områdestyret for reindriften i Troms har anket saken.
Det er avtalt megling hos Fylkesmannen i Nordland i disse dager, og lokalt er man svært bekymret for prosjektets fremtid. Det vil ha store negative konsekvenser næringsmessig for Lødingen dersom Nes Fort ikke kan utvikles som forutsatt.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Innledningsvis vil jeg gjøre oppmerksom på at ifølge Lov om reindrift skal det i hvert reinbeiteområde oppnevnes et områdestyre. Områdestyret er et politisk organ som oppnevnes i fellesskap mellom fylkestinget og Sametinget. Områdestyret oppnevnes for fire år av gangen.

Områdestyret skal være faglig rådgiver og premissgiver overfor offentlig forvaltning og andre i saker som angår reindriften i vedkommende reinbeiteområde. Områdestyret har en rekke oppgaver som er gitt i eller med hjemmel i Lov om reindrift. En av oppgavene er å være innsigelsesmyndighet i saker etter plan- og bygningsloven. Det er i tilknytning til denne oppgaven at områdestyret har kommet med innsigelser til den planlagte utbyggingen i Lødingen kommune.

Reindriften er en arealavhengig næring. Inngrep og forstyrrelser innenfor reindriftens arealer har økt betydelig de siste årene. Dette har ført til permanent tap av beiteland, økt merarbeid for reineier, samt økt stress for reinen. Fokuset mot tiltak som kan bedre reindriftens arealsituasjon har derfor blitt sterkere. I den forbindelse kan det nevnes at i den nye reindriftsloven som ble vedtatt av Stortinget i vår, er det tatt inn en ny bestemmelse i formålsparagrafen som sier at "loven skal bidra til sikring av reindriftsarealene i det samiske reinbeiteområdet som reindriftens viktigste ressursgrunnlag".

Et overordnet mål for områdestyrets arbeid er å bidra til at reindriften er bærekraftig over tid. Til dette arbeidet hører også saker knyttet til arealsituasjonen. Som innsigelsesmyndighet i saker etter plan- og bygningsloven, vil områdestyret måtte gjøre sine selvstendige vurderinger av hvilken betydning tiltaket vil ha for en fremtidig bærekraftig reindrift. Det vil i et slikt perspektiv kunne oppleves at den lokale reindriften kan ha en annen oppfatning enn områdestyret i konkrete utbyggingssaker.

Den konkrete saken i Lødingen er i prosess. Som det nevnes i oversendelsen fra stortingsrepresentant Aspaker, vil saken gå til megling hos fylkesmannen i Nordland. Jeg finner det derfor ikke riktig å komme med noen nærmere vurdering verken av sakens innhold eller om eventuelle konsekvenser av alternative utfall av meglingen. Saken vil imidlertid bli oversendt sentrale myndigheter for avgjørelse dersom partene ikke kommer til enighet. I den forbindelse vil det bli foretatt en grundig vurdering av tiltaket både i forhold til reindriften og andre samfunnsinteresser.