Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:3 (2007-2008)
Innlevert: 02.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 09.10.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I dagens utgave av Drammens Tidende er det en sak om en pedofilidømt som er plassert i Nedre Eiker. Utfordringen var at ingen i kommunen fikk vite hva vedkommende var dømt for og dermed hvilke hensyn som eventuelt burde tas. Vedkommende er nå plassert mellom en skole og en barnehage.
Forstår statsråden dem som lokalt er bekymret for det som skjer, primært fordi de ikke kjenner vedkommendes bakgrunn, eller er dette en praksis som statsråden støtter fullt ut og således ikke ønsker å endre?

Begrunnelse

Prinsippene som her står mot hverandre, er etter mitt skjønn: om den tidligere straffedømte skal kunne plasseres nær en barnehage/skole med den eventuelle fare det kan medføre, eller om det faktum at vedkommende er dømt og har sonet ferdig, tilsier at han skal behandles som alle andre.
Det begås stadig ulik kriminalitet. Utfordringen er at alle som er straffet og har sonet, på mange måter er ferdig med det kriminelle. Det som blir enda vanskeligere, er når kriminaliteten begås mot barn og vår evne til å håndtere slike saker. Etter mitt skjønn er et samfunn som ikke tar vare på de mest utsatte og svake, et samfunn bygget på feil verdier. Jeg mener derfor at loven bør gjennomgås og endres slik at barns livskvalitet og trygghet kommer før pedofiles rett til et "normalt" liv.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: La meg innledningsvis understreke at jeg ikke i tilstrekkelig grad er kjent med omstendighetene i denne konkrete saken og derfor uttaler meg på generelt grunnlag.

At det oppstår bekymring i et nabolag når en tidligere pedofilidømt flytter inn har jeg forståelse for. Men det er to hensyn som skal veies opp mot hverandre. På den ene siden den straffedømtes rett til å få starte på nytt etter soning. På den andre siden et lokalsamfunns behov for beskyttelse.

For å klargjøre spørsmålet om når det er adgang til å gi ut informasjon om pedofile som bor eller oppholder seg i nærmiljøet har Justisdepartementet utarbeidet et rundskriv om varslingsrutiner for å hindre seksuelle overgrep mot barn (G - 116/2000) som fortsatt er gjeldende. Bakgrunnen for rundskrivet var en undersøkelse fra 1998 som viste at mange politidistrikter var usikre på hvilke opplysninger som kunne gis og til hvem.

Det er understreket i rundskrivet at politiet i større grad enn tidligere bør vurdere om det skal gis varsel til offentlige institusjoner og eventuelt private om pedofile som oppholder seg i nærmiljøet. I rundskrivet gis det retningslinjer om de spørsmål som varsling reiser, herunder en beskrivelse av de vilkår som må være oppfylt før politiet kan varsle andre om private forhold og hvem varselet skal rettes mot dersom vilkårene for øvrig er oppfylt.

Det er tre kriterier som må være oppfylt for å kunne varsle. For det første må det foreligge objektive holdepunkter som gir rimelig grunn til å frykte at en overtredelse kan eller vil bli begått. Det må foreligge konkrete omstendigheter som gir grunn til å tro at nettopp denne personen vil forgripe seg. For det andre må det være nødvendig å varsle for å forebygge lovovertredelsen - og for det tredje må det foretas en forholdsmessighetsvurdering - det vil ikke kunne varsles dersom dette vil virke uforholdsmessig overfor den varslet gjelder.

Såfremt alle disse vilkårene er oppfylt gjelder det ingen begrensninger med hensyn til hvem som kan varsles, men varslet skal som en hovedregel kun rettes mot dem som direkte eksponeres for den risiko som den pedofile utgjør.